2016-2 Årsoppgjøret 2016

16. desember 2016

På grunn av at vår årlige fagdag regnskap blir avholdt først på januar, ser vi behov for å sende kommunene litt informasjon om årsoppgjørsprosessen for 2016. Vi gjør spesielt oppmerksom på kravene knyttet til periodisering i lønn.

2016-1 Budsjettprosessen kirkeregnskap

25. mai 2016
Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner. Vi har erfart at det gjennomgående er mangler rundt etterlevelsen av bestemmelsene som omhandler budsjett. 

2015-1 Rutiner for å dokumentere retten til krav til mva komp

05. november 2015
Bakgrunnen for at vi sender dette brevet er at Skatteetaten har gjennomført kontroll av kompensasjonsoppgaver for utvalgte terminer for de fleste av våre kommuner i 2014/2015.

Vi ønsker å orientere om hva regelverket sier på de områdene som har vært gjenstand for kontroll og hvordan Skatteetaten tolker regelverket. Videre ønsker vi å bidra til å klargjøre hvilke rutiner kommunen må ha på plass for å oppfylle kravene som stilles.

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 4 angir at kompensasjon bare ytes i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Videre i samme paragraf angis det enkelte unntak fra kompensasjonsretten med henvisninger til tilsvarende unntak i merverdiavgiftsloven. Formålet med lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. er å unngå konkurransevridninger gjennom merverdiavgiftssystemet.

2013-2 Årsoppgjør 2013 med vedlegg

07. november 2013
Revisjon Midt-Norge har i år sett seg nødt til å “avlyse” årets fagdag regnskap. Dette skyldes mangler på ressurser til å få gjennomført en slik dag. Vi ønsker derfor i dette kundebrevet å gi kommunene informasjon om nyheter og andre forhold det er viktig å ta hensyn til i forbindelse med årsoppgjøret.

2013-1 Trønderenergi - Konvertering av egenkapital til fondsobligasjoner

07. november 2013
TrønderEnergi AS vedtok på sin generalfor-samling i april i år og foreta en konvertering av selskapets egenkapital til fondsobligasjoner. Egenkapitalen i TrønderEnergi nedsettes og det utstedes i stedet ansvarlig lånekapital. I tillegg er det foretatt en vedtektsendring slik at samtlige B-aksjer er omdannet til A-aksjer.

2010-2 Overformynderi

21. oktober 2010
Kundebrevet fra 2003 er ajourført med noen nye presiseringer fra Justis- og Politidepartementet. Sjekkliste for regnskapet følger vedlagt.

2010-1 Kirkelig fellesråd og endring i fritak mva

17. juni 2010

Finansdepartementet har i brev av 23.10.09, sluttet seg til Skattedirektoratets konklusjon om å oppheve fritaket på merverdiavgift for omsetning av tjenester knyttet til kirkelig fellesråd.