Om oss

Revisjon Midt-Norge IKS er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et interkommunalt selskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Orkanger.

Vårt hovedvirkeområde er kommunene, men vi har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

 

Kommunal revisjon omfatter revisjon av kommuner og fylkeskommuner. Det er en egen revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens § 78. Her framkommer det at: Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Selve revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet 1.07.2004.

Dette tilsier at alle kommunale regnskaper innbefattet kommunale foretak, institusjoner og legater  er undergitt revisjon.

Kommunal revisjon kan være konsernrevisor for kommunens regnskaper. Foruten kommuneregnskapet er en pålagt å revidere kommunale institusjoner organisert etter kommuneloven §11 - kommunale foretak etter kommunelovens kap. 11 - pasient- og beboerregnskaper kommunale institusjoner - regnskap med tilskudd fra spillemidler.

I tillegg kan Revisjon Midt-Norge velges som revisor i følgende selskaper:

Interkommunalt samarbeid kommuneloven kap. 5 - interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper - stiftelser - kirkeregnskaper - kommunale pensjonskasser - legater - fond.

Vårt engasjement i andre selskaper er primært der kommunene er hel eller deleier.

Kompetanse

Revisjon Midt-Norge har et flerfaglig kompetansemiljø, med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet.

Vår formalkompetanse er; Revisorstudiet, Bedriftsøkonomi, Kommunalkandidat, Cand. Jur (jurist), Cand Polit (statsvitenskap), Bachelor kommunal økonomi og ledelse.

Visjon

Bidrar til forbedring.

Med dette mener vi at Revisjon Midt-Norge skal

  • være en samfunnsansvarlig revisor som bidrar effektivt til kommunenes kontroll- og tilsynsfunksjon.

  • være en uavhengig revisjonsenhet med høy kompetanse som bidrar aktivt til en bedre forvaltning.

  • i lokalsamfunn og allmennheten oppleves som et synlig kontrollorgan med høy integritet.

  • oppfattes som den til enhver tid best kvalifiserte til å utføre revisjon av kommunal virksomhet.

  • være en utviklende arbeidsplass med høy trivselsfaktor, hvor medarbeiderne skal ha en offensiv og positiv holdning til service og samarbeid.

Tips en venn Skriv ut