2004-11 Merverdiavgift

22. desember 2004
Kundebrevet omhandler avklaringer for områdene forsikringsoppgjør, kommunale kantiner, tilskudd - mva, interkommunalt samarbeid, kinodrift, nye mva satser 1. januar og balanseføring av mva-refusjoner.

2004-10 Offentlige anskaffelser

11. oktober 2004
Kundebrevet fokuserer på lov og forskrift om offentlige anskaffelser og hvorfor det er viktig for kommunene å ha kunnskap på dette området.

2004-9 Selvkost

20. september 2004
KRD har utarbeidet retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 2003. VRD følger opp med et nytt kundebrev for å oppsummere de viktigste retningslinjene.

2004-8 Fond

08. september 2004
Kundebrevet omhandler klassifisering og avsetning til fond. I tillegg gis en fortolkning av hva som er å anse som et bundet fond

2004-7 Kirkelig fellesråd

25. august 2004
Kundebrev - kirkelig fellesråd 2004-08-25 Kundebrevet redegjør for de nye økonomibestemmelsene for kirkelig fellesråd, og stikkord her er økonomiplan, årsbudsjett, noter, årsberetning og vurderingsregler og. Brevet omtaler videre differensiert arbeidsgiveravgift samt den nye kompensasjonsordningen for merverdiavgift og hvordan momskompensasjonskravet registreres i ALTINN. Lov om offentlige anskaffelser er gjeldende for kirkelig fellesråd og vi presenterer noen nettsteder som gir god infomasjon på dette.

2004-6 Merverdiavgift

11. august 2004
Kundebrevet omhandler refusjonsbestemmelser for bygninger, mat i barnehage/skolefritidsordning og varebiler klasse 1

2004-5 Merverdiavgift - innsending av krav om mva-kompensasjon

11. mai 2004
Revisors kontroll og attestasjon Vår attestasjonsoppgave er regulert av lo-vens §8 og forskriftens §4. I flg. forskriften skal revisor attestere at enheten er omfattet av kompensasjonsordningen og at oppgitt beløp er kompensasjonsberettiget. Vår at-testasjon av oppgaven skal være elektronisk for kommunene.

2004-4 MVA - refusjon på innkjøp og drift av biler

19. februar 2004
Merverdiavgiftslovens § 22 viser til mva-lovens § 14, som i annet ledd nr. 5 avskjærer fradragsrett for personbefordring og anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer. Dette betyr at kommunene ikke får kompensert MVA på slike utgifter fram til 1. mars 2004.

2004-3 Årsberetning - aktivitets- og redegjørelsesplikten

17. februar 2004
Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling som arbeidsgiver.

2004-2 Merverdiavgift-kompensasjonsordningen

27. januar 2004
Lov om kompensasjon for merverdiavgift ble vedtatt 12.12.03. Forskrift til loven ble fast-satt av finansdepartementet samme dag. Kommunens bygningsmasse Kompensasjonsordningen gjør at man må skille mellom den virksomheten som faller inn under loven, og den som faller utenfor.

2004-1 Arbeidsgiveravgift-overgangsordning og fribeløp

22. januar 2004
Som kjent har EFTA's overvåkingsorgan ESA definert de differensierte satsene for arbeidsgi-veravgift som ulovlig statsstøtte. Norge er der-for pålagt å innføre en lik sats for hele landet