2006-4 Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon

14. november 2006
Vi har fått mange spørsmål knyttet til lønnsinnberetning av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. Vi omtalte dette i kundebrev 2/06. Vi har denne gang gitt ytterligere presiseringer hvordan kommunene kan endre rutinene for en riktig lønnsinnberetning

2006-3 Ny stiftelseslov

17. oktober 2006
Vi har i kundebrevet informert om den nye stiftelsesloven. Den nye loven har ført til at mange stiftelser må endre sine vedtekter. Loven har også ført til endrede krav og prosedyrer for sammenslåing og avvikling av stiftelser. Loven krever også at alle stiftelser skal registreres inn i Stiftelsesregisteret. Eksisterende stiftelser har en frist på seg til den 01.01.2007 til å sende en mel-ding om dette.

2006-2 Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon

13. juni 2006
Fra 2006 skal arbeidstakere som får dekket elektronisk kommunikasjonstjenester (fri telefon) av arbeidsgiver utenom sin ordinære arbeidssituasjon beskattes for standardiserte beløp. Kundebrevet beskriver disse endringene nærmere.

2006-1 Nye regler for refusjon av arbeidsgiveravgift

11. januar 2006
I statsbudsjettet for 2006 ble det vedtatt nye regler for refusjon av arbeidsgiveravgift fra Rikstrygdeverket. Vi gir her en oversikt over de nye reglene.