2008-6 Aktivering og oppføring av aksjer og andeler

26. september 2008
Aksjer og andeler som er klassifisert som anleggsmidler i regnskapet skal altså bokføres til anskaffelseskost i henhold til forskrift og Kommunal regnskapsstandard nr 2. An-skaffelseskostnad skal omfatte kjøpspris med tillegg for alle utgifter som følger kjøpet

2008-4 Likviditetsreserven

25. september 2008
Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskaps-, budsjett- og rapporteringsforskriften for kommuner og fylkeskommuner, som innebærer at likviditetsreserven opphører som egenkapitalkonto i kommunens balanseregnskap f.o.m. 01.01.2010.

2008-3 Mva-kompensasjon fra investeringer

19. august 2008
Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner vedrørende føring av mva knyttet til investeringer. Endringen innebærer at merverdiavgiftskom-pensasjon fra investeringer skal føres i inves-teringsregnskapet f.o.m. 2010.

2008-2 Kirkelig fellesråd og mva

27. juni 2008
Kirkelig fellesråd er fritatt for plikten til å be-regne merverdi av omsetning og vil i sin helhet være omfattet av lov om momskompensasjon

2008-1 Bilagsdokumentasjon

15. januar 2008
Bilagsdokumentasjon er et tema som berører alle våre kommuner og virksomheter. Dokumentasjonen varierer veldig. Vi vil i dette kundebrevet gi informasjon om hva regelverket krever av underdokumentasjon både i forhold til ulike fakturaer og reiseregninger.