2009-5 Budsjettbestemmelser

24. november 2009
Krav til budsjett for kommuner og fylkeskommuner er fastsatt i kommuneloven og i forskrift om årsbudsjett. I forskriften er det gitt nærmere bestemmelser om budsjettets utforming og innhold. I kundebrevet har vi beskrevet hva som kreves i forhold til dette.

2009-4 Krav til bruk av kasseapparat

05. oktober 2009

Kundebrevet omhandler hvilke krav som stilles til bruk av kasseapparat.

2009-3 Kirkelig Fellesråd og mvakomp.

30. september 2009
Gjennom revisjon av regnskapene til kirkelige fellesråd og menighetsråd, er det ulik praksis om man har krevd mva-kompensasjon for innkjøp av mat og drikke til f.eks. konfirmasjonsarrangement og kirkekaffe. Vi har bedt Skatt Midt-Norge om en avklaring på dette området og i kundebrevet orienteres det om skatteetatens oppfatning i saken.

2009-2 Vederlag for opphold i institusjon

08. september 2009
Fra 01.01.09 har det skjedd endringer ved NAV ang. vederlagstrekk. Dette innebærer at automatisk etterberegning av vederlagstrekk ikke er videreført i NAV's nye systemløsning. Kommunene må selv beregne/regulere løpende trekk, samt melde dette inn til NAV.

2009-1 Tiltakspakken for kommunene 2009

28. august 2009
Som en del av tiltakspakken er kommuner og fylkeskommuner gitt et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering på til sammen 4 milliarder kroner. Beløpet fordeles på den enkelte kommune og fylkeskommune med et likt beløp per innbygger, basert på innbyggertall per 1. juli 2008. Kommunene skal rapportere bruken av vedlikeholdstilskuddet og i kundebrevet gir vi en nærmere gjennomgang av kriteriene for bruk av tilskuddet.