2010-2 Overformynderi

21. oktober 2010
Kundebrevet fra 2003 er ajourført med noen nye presiseringer fra Justis- og Politidepartementet. Sjekkliste for regnskapet følger vedlagt.

2010-1 Kirkelig fellesråd og endring i fritak mva

17. juni 2010

Finansdepartementet har i brev av 23.10.09, sluttet seg til Skattedirektoratets konklusjon om å oppheve fritaket på merverdiavgift for omsetning av tjenester knyttet til kirkelig fellesråd.