2015-1 Rutiner for å dokumentere retten til krav til mva komp

05. november 2015
Bakgrunnen for at vi sender dette brevet er at Skatteetaten har gjennomført kontroll av kompensasjonsoppgaver for utvalgte terminer for de fleste av våre kommuner i 2014/2015.

Vi ønsker å orientere om hva regelverket sier på de områdene som har vært gjenstand for kontroll og hvordan Skatteetaten tolker regelverket. Videre ønsker vi å bidra til å klargjøre hvilke rutiner kommunen må ha på plass for å oppfylle kravene som stilles.

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 4 angir at kompensasjon bare ytes i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Videre i samme paragraf angis det enkelte unntak fra kompensasjonsretten med henvisninger til tilsvarende unntak i merverdiavgiftsloven. Formålet med lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. er å unngå konkurransevridninger gjennom merverdiavgiftssystemet.