Dokumenthåndtering og journalføring

14. juli 2020
Nummer: FR 1093
 
Kommune: Midtre Gauldal
 
Forvaltningsrevisjonen har undersøkt om Midtre Gauldal kommune har rutiner for dokumenthåndtering og journalføring og om disse rutinene følges i det daglige, samt om de ansatte har betryggende kompetanse om dokumenthåndtering og journalføring. Revisor konkluderer med at Midtre Gauldal kommune har mange rutiner på plass, men at det mangler rutiner eller oppdatering av dem på enkelte områder. Praksisen i kommunen er i det alt vesentlige i tråd med regelverket, men manglende kunnskap om dokumenthåndtering og journalføring er en risiko for at feil kan oppstå. Kommunens rutiner er samlet i arkivplanen og for saksbehandlingssystemet ePhorte er godt beskrevet. For andre systemer som har postregistrering og eller arkivering er rutinene noe mangelfull. Det er lite kunnskap om rutiner og bruken av ePhorte i deler av organisasjonen, noe som hemmer en sikker og effektiv dokumentflyt i kommunen.
 
 

Offentlige anskaffelser

18. februar 2020
Nummer: FR 1086
Tema: Anskaffelser
Kommune: Indre Fosen
 
Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi så på om regelverket følges for offentlige anskaffelser. Det var to problemstillinger som ble belyst. Den ene omhandlet i hvilken grad kommunen har kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges ved anskaffelser. Vi konkluderte med at kommunen har flere, og til dels store og noen alvorlige mangler i både etablerte kontrollrutiner for å sikre at regelverket følges, samt etterlevelse av regelverket i utvalgte anskaffelser. Den andre problemstillingen omhandlet kommunens innkjøpspraksis. Regler om krav til konkurranse i kommunens anskaffelser er i mindre grad er fulgt. 10 av de mindre anskaffelser og to av de større anskaffelsene er ikke gjennomført i samsvar med regelverkets krav. Det er videre mangler til etterlevelse av arkivlovens krav knyttet til arkivering av dokumentasjon av anskaffelsene. Det mangler også en jevnlig rapportering til kommunen knyttet til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, samt bruk av lærlinger i kommunens bygge- og anleggsprosjekt.
 

Administrativ og politisk saksbehandling

12. februar 2020
Nummer: FR 1004
Tema: Saksbehandling
Kommune: Grane

Forvaltningsloven er stort sett fulgt i saker som behandles administrativt i kommunen.

Likevel er det en del byggesaker m.m. som har for lang saksbehandlingstid, og revisjonen anbefaler at rådmannen gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.  

Kommunens arbeid med håndheving av vedtak innen boplikt, samt opplysning om klageadgang generelt, vurderes som tilfredsstillende. 

For øvrig har kommunen ikke et internt reglement for vurdering av habilitet, og kommunen anbefales å utarbeide et slikt reglement. Revisjonen anbefaler også at kommunens kompetanseplan utformes slik at den omhandler hver enkelt ansatt, uten at disse to sistnevnte forholdene innebærer noe brudd på lov eller forskrift.

Når det gjelder saker som sendes til politisk behandling i kommunen, vurderes disse til å være relativt godt opplyst gjennom kommuneadministrasjonens arbeid. Likevel anbefales kommunen å legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir. Kommunen anbefales dessuten å legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende innenfor rammen av lov/regelverk.

 

Lærertetthet og tilpasset opplæring

21. desember 2019
Nummer: FR 1064
Tema: Skole
Kommune: Namsos
 
Grunnskolen gjør samlet sett et tilfredsstillende arbeid med å vurdere elevenes utbytte av opplæringen, med tanke på tilpasset opplæring. Kommunen kan likevel vurdere å sikre at også ikke-obligatoriske kartlegginger/tester i skolens årshjul brukes som verktøy for tilpasset opplæring ved alle skoler. Kommunen kan videre vurdere å innføre årlig gjennomgang av samtlige elever der relevant pedagogisk personale deltar, som en rutine i årshjulet. Dette gjøres ikke ved alle skoler.
 
 • Det gjøres et tilfredsstillende arbeid med å gjennomføre opplæring som er tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Likevel er det utfordringer med å gi tilpasset opplæring ved enkelte skoler, og kommunen anbefales å utarbeide en sjekkliste som kan være lærers verktøy for gjennomføring av tilpasset opplæring. 
 • Samarbeidet mellom grunnskolen og PPT er tilfredsstillende. Det er likevel muligheter for å forbedre kommunens koordinering av PPTs veiledning i skolen, samt skolens oppfølging av PPTs veiledning. Kommunen jobber i dag med å bedre overnevnte koordinering.
 • Lærertettheten i grunnskolen i Namsos er i henhold til kravene i lærernormen for 2018. Skolen vil også tilfredsstille de noe strengere kravene til lærertetthet som trer i kraft i august 2019, dersom lærertettheten ikke endres vesentlig. Den samlede ressurssituasjonen i skolen i Namsos er forøvrig ikke vesentlig forskjellig fra kommuner i KOSTRA-gruppe 11 eller landsgjennomsnittet.
 

 

Saksbehandling rundt asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal

21. desember 2019
Nummer: FR 1111
Tema: Saksbehandling
Kommune: Stjørdal

 

Denne rapporten oppsummerer en undersøkelse på bakgrunn av to henvendelser om asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal kommune. Reealleen er en veistrekning som har kulturhistorisk verdi p.g.a. at det er den gamle ferdselsveien fra Stjørdal til Sverige, og at trærne på begge sider utgjør en gammel allé sammen med veien. Veien er kommunal og trærne tilhører private grunneiere. Kommunen la asfalt på veistrekningen i oktober 2018. Det kom henvendelser til kontrollutvalget (daværende kontrollkomiteen) om asfalteringen var satt i gang uten mandat fra riktig organ, om den kunne være i strid med gjeldende reguleringsplan, nylig vedtatt veiplan og kulturminneplan, og dessuten om den kunne være i strid med bestemmelser om medvirkning i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven.

Revisor har konkludert med at iverksetting av asfaltering er innenfor gjeldende delegeringsreglement, at det er innenfor gjeldende planer og at det i hovedsak er innenfor regelverket om medvirkning. Revisor konkluderer likevel med at tiltaket også burde vært forankret i daværende Kultur-, næring og miljøkomité. Videre stiller revisor spørsmål ved at tiltaket ikke er synliggjort med høyere prioritet i den kommunale veiplanen som ble vedtatt i september 2017. Begrunnelsen for å asfaltere var at behovet var presserende, både for å ivareta trafikksikkerhet og for å holde veien innenfor vedtatt bredde (reguleringsplan). Kommunen skulle vært tydeligere i tilbakemeldingen til grunneierne, ved å opplyse om og begrunne hvorfor de ikke hadde klagerett. Kommunen skulle også ha opplyst om klageadgangen på avslaget på klagen.

 

 

Kommunale anskaffelser av bil

21. desember 2019
Nummer: FR 1110
Tema: Offentlige anskaffelser
Kommune: Verdal og Levanger
 
Verdal og Levanger kommunes (heretter kalt samkommunen) rammeavtale for innkjøp av bil fra 2014 er noe mangelfull, da den ikke spesifiserer omfanget av elbiler som kan anskaffes gjennom opsjon, eller hvilke vilkår som skal være oppfylt for at opsjonen kan anvendes. Rammeavtalen er således ikke i henhold til veileder til reglene om offentlige anskaffelser, samt lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 5 tredje ledd. For øvrig er ingen av dokumentene som til sammen kan betraktes som en rammeavtale, signert av avtalepartene.
Økningen i antall anskaffede elbiler som anvendelsen av aktuelle opsjon innebar, utgjør etter revisjonens vurdering et brudd på anskaffelsesloven § 5 tredje ledd om forutberegnelighet samt anskaffelsesforskriften § 15-1 (5). I sum utgjør den aktuelle anskaffelsen, etter revisjonens vurdering, en ulovlig direkte anskaffelse jf. anskaffelsesforskriften § 4-1 (q). 
Videre opplyser samkommunen at noen leasingavtaler kan ha hatt en varighet utover varigheten for rammeavtalen (inkl. opsjon på forlengelse). Dette er i strid med forutsetningene kommunen selv har utarbeidet gjennom rammeavtalen. Revisjonen har imidlertid ikke mottatt tilstrekkelig dokumentasjon innen tidsfrist til å fastslå ytterligere detaljer rundt dette.
Angående dokumentasjon på aktuelle anskaffelser, er det ikke skrevet kontrakt med leverandører av aktuelle biler. Dette er i strid med bestemmelser i anskaffelsesforskriften, samt anskaffelsesloven § 5 om etterprøvbarhet.
 

Bosetting av flyktninger - Grong

20. desember 2019
Nummer: FR 1063
Tema: Inkludering
Kommune: Grong
Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon som omhandlet bosetting av flyktninger i Grong kommune. Vi konkluderte med at Grong kommune i stor grad har lagt til rette for at bosetting av flyktninger integreres i kommunen. Imidlertid må det rettes oppmerksomhet mot at antall bosatte flyktninger reduserer, noe som har betydning for kommunens inntekter, videre vurdere tiltak for å få flere flyktninger i arbeid samt så raskt som mulig kartlegge å følge opp psykososiale helseproblemer hos bosatte flyktninger.  
 

 

Offentlige anskaffelser - Selbu

20. desember 2019
Nummer: FR 1073
Tema: Saksbehandling og forvaltning
Kommune: Selbu
Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi så på om regelverket følges for offentlige anskaffelser. Det var to problemstillinger som ble belyst. Den ene omhandlet i hvilken grad har kommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges ved anskaffelser. Vi konkluderte med at I all hovedsak er det etablert et system som legger grunnlag for betryggende kontroll av anskaffelser i kommunen. Det er behov for revidering av vedtatte anskaffelsesstrategi og etisk reglement. Videre følge opp lojalitet til inngåtte rammeavtaler. Det mangler også en systematisk tilnærming til kontraktsoppfølging av krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår samt lærlinger. Den andre problemstillingen omhandlet kommunens innkjøpspraksis. Det ble påpekt noen mangler knyttet til dokumentasjonskravet ved anskaffelsestidspunktet for de mindre anskaffelsene. For de større anskaffelsene var disse funnet i samsvar med krav til anskaffelsesregelverket. Her manglet det systematisk dokumentasjon på oppfølging av kravene knyttet til lønns- og arbeidsvilkår og lærlinger.
 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Nærøy

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Nærøy

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.

Eierskapskontrollen konkluderer med at Nærøy kommune med noen unntak utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at eierskapsmeldingen har noen mangler, og det er én innkalling til representantskap som har kommet etter fristen.   

Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.

 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.

 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.

 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.

 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.

 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.

 

 
 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Overhalla

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Overhalla
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Overhalla kommune utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Revisor påpeker tre avvik; eierskapsmeldingen mangler en strategi for eierskapet og er ikke oppdatert i tråd med anbefalingen, og det er én innkalling til representantskapet som har kommet etter fristen.   
 
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
 
 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Høylandet

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Høylandet

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.

Eierskapskontrollen konkluderer med at Høylandet kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i  at kommunen ikke har behandlet renovasjonsforskriften fra 2017, eierskapsmeldingen har noen mangler, og én innkalling til representantskap har ikke kommet innen fristen.   

Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.

 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.

 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.

 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.

 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.

 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.

 
 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Grong

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Grong
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Grong kommune utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Revisor påpeker to mindre avvik, hvor det ene er at det ikke gjennomføres systematisk orientering om selskapet fra eierrepresentanten til politikerne, og det andre er at én innkalling til representantskap ikke har kommet innen fristen.   
 
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
 
 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Osen

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Osen

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.

Eierskapskontrollen konkluderer med at Osen kommune med noen unntak utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har eierskapsmelding, og at innkallinger til representantskap med sakliste med ett unntak sendes ut innen tidsfristen.

Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.

 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.

 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.

 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.

 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.

 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.

 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Namsos

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Namsos
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Namsos kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at eierskapsmeldingen mangler en strategi for eierskapet i MNA, og den er ikke oppdatert i tråd med anbefalingene. Innkalling til representantskap har kommet for sent én gang, og kommunen har ikke behandlet renovasjonsforskriften fra 2017 (men har behandlet denne i fellesnemnda i nye Namsos kommune, gjeldende fra 01.01.2020).
 
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Namdalseid

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Namdalseid

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.

Eierskapskontrollen konkluderer med at Namdalseid kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har noen eierskapsmelding, kommunen har ikke behandlet den nye renovasjonsforskriften fra 2017 (men har behandlet denne i fellesnemnda for nye Namsos kommune, gjeldende fra 01.01.2020), en innkalling til representantskap med sakliste er sendt for sent, og det er ingen systematisk orientering av de andre politikerne.

Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.

 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.

 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.

 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.

 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.

 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.

 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Fosnes

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Fosnes
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Fosnes kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i kommunen ikke har behandlet den nye renovasjonsforskriften fra 2017 (men har behandlet denne i fellesnemnda for nye Namsos kommune, gjeldende fra 01.01.2020), kommunens eierskapsmelding har flere manglet og kommunestyret informeres lite og dermed ikke har reell mulighet til å gi føringer og utøve eierskapet gjennom eierrepresentanten. Én innkalling til representantskap har ikke kommet innen tidsfristen.
 
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Flatanger

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Flatanger

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.

Eierskapskontrollen konkluderer med at Flatanger kommune utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring, med noen unntak. Denne konklusjonen har bakgrunn i at eierskapsmeldingen ikke er behandlet i inneværende valgperiode, og at innkalling til representantskap med sakliste ved ett tilfelle er kommet etter tidsfristen.  

Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.

 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.

 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.

 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.

 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.

 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.

 

 

Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Bindal

20. desember 2019
Nummer: SK 1013
Tema: Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap
Kommune: Bindal
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll i ti av selskapets tretten eierkommuner. Videre er det gjennomført en forvaltningsrevisjon i selskapet.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Bindal kommune utøver sitt eierskap i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for eierstyring, med noen unntak. Denne konklusjonen har bakgrunn i at eierskapsmeldingen har noen mangler opp imot KS’ anbefalinger, og at innkallinger til representantskap sendes i stor grad ut innen tidsfristen, med ett unntak.
 
Det er fem tema i forvaltningsrevisjonen i selskapet.
 1. For praksis av beregning av renovasjonsgebyret i selskapet, konkluderer revisor med at dette er i tråd med selvkostprinsippet. Revisor mener at flere av kommunenes dokumentasjon for beregning av gebyrpåslag ikke er dokumentert i samsvar med kravene til selvkostberegning og det kommer ikke tydelig nok frem om kommunene tjener eller taper på gebyret som er satt.
 2. For temaet differensiering av renovasjonsgebyr, konkluderer revisor med at rutinene for dette er i tråd med regelverket, men at det vil være hensiktsmessig for selskapet å fastsette gebyrer for hytterenovasjon som samsvarer med de faktiske kostnadene.
 3. Revisor konkluderer også at redusert gebyr/fritak fra renovasjonsavgift fra selskapet er gitt i tråd med regelverket.
 4. Revisor mener at selskapet arbeider målrettet for å begrense forurensning og utnytte avfallet som ressurs. Selskapet og kommunene har en utfordring i å skape lokal utnyttelse av avfallet som ressurs, og selskapet er avhengig av å samarbeide med lokale myndigheter og annet næringsliv for å utnytte dette potensialet.
 5. Revisor har også tatt et blikk på deponi. I rapporten oppsummeres det hvilke deponier som finnes i de ulike kommunene. Revisor konkluderer med at MNA kun har ansvar for ett deponi, og dette er deponiet på Stormyra. Selskapets ettersikring og oppfølging av deponiet oppfyller forurensningsmyndighetens krav.
 

 

Kulturminneforvaltning

12. desember 2019
Nummer: FR 1067
Kommune: Trøndelag fylkeskommune

 

I denne rapporten oppsummerer revisor at kulturminnefeltet innen eldre tid i all hovedsak ser ut til å være organisert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte og i henhold til regelverket.

Undersøkelsen har vist at fylkeskommunen har utfordringer med å rekruttere feltarkeologer. Dersom det medfører at saksbehandlerne i større grad må ut i felt, kan det få konsekvenser for kapasiteten til saksbehandling og andre oppgaver.

Trøndelag fylkeskommune har for tiden ikke en politisk vedtatt regional plan for kulturminner. Det er satt i gang en prosess, der planen er at denne skal være politisk vedtatt innen 2020. Det har vært ulike plansystem i de to tidligere fylkeskommunene, der Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt et administrativt vedtatt handlingsprogram. Revisor mener at det er viktig at planen forankres på politisk nivå, og at den også ivaretar det som vil komme av nye oppgaver.

Plan- og byggesaksbehandlig

12. desember 2019
Nummer: FR 1058
Kommune: Malvik kommune

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått status for Malvik kommune på plan- og byggesaksområdet. Vi har belyst situasjonen for hvert av områdene (plan og byggesak) i hver sin problemstilling.

Oppsummert, har begge områdene hatt utfordringer de siste årene. Selv om det langt på vei er utviklet system og rutiner for å få til en forsvarlig saksbehandling for begge områdene, er det svakheter i saksbehandlingen, og nødvendige arbeidsoppgaver settes på vent.

Seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg

15. november 2019
Nummer: FR 1055
Kommune: Trøndelag fylkeskommune
 
Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi undersøkte status for hvordan Trøndelag fylkeskommune følger opp bygge- og anleggsprosjekt for å ivareta et seriøst arbeidsliv.
Det ble satt opp to problemstillinger, som i hovedsak går på om fylkeskommunen stiller krav i kontraktene som ivaretar et seriøst arbeidsliv og om fylkeskommunen følger opp bygge- og anleggsprosjekt med tanke på seriøst arbeidsliv.
Vi gjennomførte intervju med fylkeskommunale ledere og prosjektledere innenfor Seksjon Vei og Seksjon Eiendom for å undersøke organisering, hvilke rutiner som foreligger og hvordan kontrakter blir fulgt opp.
Videre valgte vi ut bygge- og anleggsprosjekt, for å undersøke kontraktene og se om fylkeskommunen har gjennomført nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Vi undersøkte også hvordan fylkeskommunens anskaffelsesstrategi blir fulgt opp med tanke på antall underleverandører og lærlinger. Det var to prosjekt vi undersøkte grundigere. I disse prosjektene intervjuet vi også koordinator for utførelse. I det ene prosjektet deltok vi på et uanmeldt tilsyn i regi av Arbeidstilsynet. 
Revisor konkluderer med at prosjektorganiseringen i hovedsak er tilfredsstillende. Seksjon Eiendom har hatt innleide prosjektledere over flere år, og en prosjektleder som har vært innleid i over fire år. Med bakgrunn i dette anbefalte revisor at fylkeskommunen klarlegger hvem som har arbeidsgiveransvar for den innleide prosjektlederen.  
Videre konkluderte vi med at fylkeskommunen i hovedsak har etablert system for å ivareta et seriøst arbeidsliv i bygge- og anleggskontrakter. Prosjektlederne bruker maler for kontraktene, og malene for byggeprosjekt ivaretar anskaffelsesregelverket og anskaffelsesstrategien til Trøndelag fylkeskommune. Malene for anleggsprosjekt ivaretar ikke anskaffelsesstrategien med tanke på ett ledd underleverandører og antall fagarbeidere og lærlinger.
Revisor konkluderer med at fylkeskommunen ikke har tilfredsstillende kontroll med anleggsprosjektene som blir gjennomført av Sams vegadministrasjon.
Når det gjelder oppfølging av byggeprosjekter, konkluderer revisor med at fylkeskommunen ikke har gjennomført tilfredsstillende nødvendig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, verken generelt sett eller i de to prosjektene som revisor valgte ut for en grundigere gjennomgang.

Dokumentbehandling og arkiv

28. oktober 2019
Nummer: FR 1078
Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon
Kommune: Leirfjord kommune
 

Rapporten ser på Leirfjord kommunes organisering av arkivtjenesten, herunder kommunens arkivplan. Videre ser rapporten på rutiner for arkivering og journalføring. Brukerkompetanse er omfattet av prosjektet og rapporten har i tillegg sett på søkbarhet i arkivet som eget tema.

 Revisor konkluderer med at kommunens arkiv er organisert i tråd med lov og forskrift, men at det er en svakhet at kommunen har arkivlokaler som ikke er tilfredsstillende sikret.  Kommunen har rutiner for arkivering og journalføring, men har utfordringer knyttet til etterlevelse av rutinene. Postjournalen inneholder de nødvendige opplysninger og journalføringen skjer i det alt vesentlige fortløpende. Leirfjord kommune bør i enda større grad legge vekt på opplæring. Søkbarhet er viktig i forbindelse med arkiv, og brukerkompetanse og konkretisering av søk er sentrale faktorer i denne sammenhengen

Personalarbeid

28. oktober 2019
Nummer: FR 1061
Tema: Personalarbeid
Kommune: Leka kommune
 
Rapporten omhandler kommunens personalarbeid. Vi konkluder med at kommunen arbeider i noen grad systematisk med personalarbeidet for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Det er påpekt følgende mangler ved kommunens personalarbeid: Det har vært manglende oppfølging og bruk av personalrutinene, mangler en tydelig organisering med fokus på personalledelse, delegasjonsreglement samsvarer ikke med ny kommunelov knyttet til myndighet for personalarbeid,  det har vært noen mangler knyttet til håndtering av taushetsbestemmelsene i ansettelsessaker, det er flere systematiske svakheter ved etablerte arenaer for ansattes personalutvikling. Det mangler ensartede føringer, dokumentasjon på hva som er utført og tilbakemelding og oppfølging av dette, det har manglet ressurser som følger opp ansattes personalutvikling i kommunens mindre enheter og det mangler en årlig rapportering til politisk nivå av arbeidet med å tilrettelegge for at ansatte skal ha større stillingsandel i kommunen. Vi anbefaler at kommunen sikrer tilstrekkelige ressurser til personalledelse med ansvar for å følge opp kommunens rutiner knyttet til personalarbeid og sikre at disse brukes. Videre etablere systematiske føringer for arbeidet i møtearenaer for ansattes personalutvikling. Videre ansvar for å følge opp personalarbeidet til ansatte i mindre enheter i kommunen. Oppdatere kommunens delegasjonsreglement slik at de er i samsvar med bestemmelser til personalarbeid i ny kommunelov. Gjennomføre opplæring av taushetsbestemmelsene ved ansettelsessaker.

Kvalitet i eldreomsorgen

11. oktober 2019
Nummer: FR 1042
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Hattfjelldal kommune
 

Rapporten om eldreomsorgen i Hattfjelldal kommune har fokus på noen få områder innen kvalitet i disse tjenestene. Det være seg kompetanse, rekruttering og ernæring. Utfordringene for Hattfjelldal kommune  når det gjelder rekruttering og kompetanse, er å skaffe til veie nok kvalifisert fagpersonell og å beholde disse over tid. Kommunen arbeider aktivt med dette og revisor er av den oppfatning at lederne gjør en tilfredsstillende jobb ut fra de forutsetninger som gjelder. Det er satt i gang et prosjekt kalt Utvikling 2020, noe som innebærer flere pågående prosesser på området.

For at Hattfjelldal kommune skal kunne gi et ernæringstilbud som tilfredsstiller krav og målsettinger, forutsettes det en mer systematisk tilnærming til ernæringsarbeid enn det kommunen har per 2019. Innføring og bruk av kvalitetssystem, sammen med mer systematisk ernæringsplanlegging og dokumentasjon av oppfølging, er påkrevd. Hattfjelldal kommune har eget sykehjemskjøkken som produserer alle måltider, noe revisor har forstått har vært svært viktig for befolkningens opplevelse av god kvalitet.

Selskapskontroll - Museene i Sør-Trøndelag AS

05. september 2019
Nummer: SK 1010
Tema: Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon
Kommune: Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune
(rapporten er skrevet i samarbeid med Trondheim kommunerevisjon)
 
Eierskapskontrolldelen av selskapskontrollen konkluderer med at Trøndelag fylkeskommune utøver eierskapet i MiST AS i tråd med politiske vedtak, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisor har to anbefalinger:
 • Eierskapsmeldingen bør oppdateres slik at den inneholder all relevant informasjon om selskapet og styring av dette, eventuelt henvisning til hvilke dokumenter det gjelder
 • Eier bør sikre at styret til enhver tid har riktig kompetansesammensetning
Forvaltningsrevisjonsdelen av selskapskontrollen undersøker om selskapet har en organisering og styring som bidrar til at målene i museumsreformen nås. Tema som omfattes her er styrets ansvar, kontakt med eier, forvaltning av selskapet (offentlige anskaffelser, finansiering, utenlandsturer) og utvikling av museene (bedre ressursutnyttelse, arbeid for å oppfylle museumsreformens fokusområder forvaltning, forskning, fornying og formidling samt museenes anlegg, kompetanse og lokalt engasjement). Revisor konkluderer med at Museene i Sør-Trøndelag (MiST AS) har en styring og organisering som bidrar til å oppnå målene i museumsreformen. Selskapet arbeider målrettet mot de målsettinger som er satt for selskapet. Det er gitt seks anbefalinger:
 • Eierne bør vurdere å vedtektsfeste retningslinjer for dialog med selskapet ut over generalforsamlingen, herunder sikre at eierne får tilstrekkelig rapportering
 • Selskapet bør styrke arbeidet med forbedring av oppbevaringsforholdene for museenes gjenstander
 • Selskapet bør styrke arbeidet med effektiv utnyttelse av de museumsfaglige ressursene
 • Selskapet bør vurdere tiltak som kan øke forskningen ved museene
 • Selskapet bør vurdere å etablere en rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester, eventuelt følge egen innkjøpsrutine
 • Selskapet bør vurdere å presentere informasjon om hvilke verdier av varige driftsmidler som ligger i stiftelsene

Innbyggerkommunikasjon, service og veiledning

05. september 2019
Nummer: FR 1070
Tema: Administrasjon
Kommune: Melhus kommune
 
Rapporten tar for seg temaet innbyggerkommunikasjon med fokus på service og veiledning som Melhus kommune yter sine tjenestemottakere. Revisjonen er avgrenset til enhetene Bygg og eiendom, Teknisk drift og Hjemmetjenesten. Rapporten gjennomgår organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicesenteret (skranken) og enhetene, hvorvidt målsettinger og rutiner følges opp og hvordan kommunen sikrer at henvendelser blir besvart innen rimelig tid. I rapporten legges det blant annet vekt på de tilbakemeldinger tjenestemottagerne gir av den service og veiledning som de har mottatt av kommunen. Funn i rapporten tyder på at det foreligger forbedringspunkter innen Bygg og eiendom når det gjelder fortløpende besvarelse av henvendelser, samt lite veiledning og oppdateringer underveis til de enhetene som mottar tjenester. Teknisk drift har ut fra gjennomgangen forbedringspunkter når det gjelder å gi forutsigbare svar, behandle saker forløpende og fremstå for tjenestemottakerne som kompetente i enhver sak. Utadrettet hjemmetjeneste har ut fra gjennomgangen forbedringspunkter når det gjelder å avklare forventninger opp mot pårørende, samt å sørge for at generelle henvendelser fra pårørende kommer frem til rette vedkommende og blir tatt tak i.  

Internkontroll, med fokus på helse- og velferdsområdet

05. september 2019
Nummer: FR 1047
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Levanger kommune
 
Rapporten ser på om Levanger kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll. Med utgangspunkt i COSO-rammeverket og «beste praksis» bør et slik system inneholde et godt kontrollmiljø, etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak, god kommunikasjon og informasjon og aktiv overvåkning fra ledelsens side. Revisor har konkludert med at Levanger kommune ikke fullt ut har etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll, dette ut fra at det foreligger forbedringspunkter når det gjelder utformingen av delegasjonsreglementet, opplæringen av ansatte og ledere, utilstrekkelige rammer for risiko- og vesentlighetsarbeidet, begrenset informasjonsflyt, samt at planstyringen legger opp til en mer detaljert rapportering enn det som gjennomføres i dag.

Kvalitet i eldreomsorgen

11. oktober 2019
Nummer: FR 1039
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Sømna kommune
 

Rapporten ser på kvalitet i eldretjenestene til gruppen eldre over 67 år som har tilbud om sykehjem, heldøgns omsorg eller vedtak om hjemmesykepleie. Fokus i rapporten er på kompetanse, system for ledelse og kvalitetsforbedring og tjenestens kvalitative innhold De mottar tjenester enten fra Sømna omsorgssenter som pasienter i institusjon(sykehjem) eller som pasienter i hjemmesykepleien. Revisor konkluderer med at kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen for det meste er i tråd med utvalgte krav knyttet til kompetanse, ledelse og kvalitetsforbedring samt tjenestens kvalitative innhold for bruker. Revisjonen anbefaler kommunen å rette oppmerksomhet mot følgende i det videre arbeidet:  Sikre at personell med rett kompetanse er tilstede på jobb, spesielt i helg, ferie og ved uforutsett fravær, innføre rutiner for systematisk gjennomføring av bruker/pasientmedvirkning, gjennomføre ROS-analyse innen medisinhåndtering, samt utarbeide demensplan.

Vold og trusler mot ansatte i skolen

05. september 2019
Nummer: FR 1046
Tema: Oppvekst
Kommune: Verdal kommune
 
Rapporten ser på Verdal kommune jobber aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere vold og trusler mot ansatte i grunnskolen i kommunen. Skolene som inngår i utvalget for revisjonen er Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, Vuku oppvekstsenter og garnes oppvekstsenter. Revisor har konkludert med at det i noen grad arbeides aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere vold og trusler mot ansatte i grunnskolen. Revisor har påpekt at kommunen kunne vært noe mer tydelig når det gjelder oppgavefordelingen knyttet til rapportering av vold og trusler. Kommunen har etablert en praksis for risikovurderinger tilknyttet vold- og trusler i skolene, men skolene iverksetter i varierende grad tiltak på bakgrunn av avdekket risiko. De utvalgte grunnskolene som er undersøkt har i varierende grad og ikke fullt ut gitt opplæring i hvordan ansatte kan forebygge og håndtere vold og trusler i skolen. Kommunen har innført avvikssystemet Compilo for å fange opp avvik, men har ikke greid å nyttiggjøre seg systemet på en formålstjenlig måte. Skolene i utvalget har også et forbedringspotensial når det gjelder innholdet av de individualiserte rutiner/handlingsplaner for hvordan ansatte skal gå frem dersom vold og trusler inntreffer i skolen.

Heldøgns eldreomsorg

12. juni 2019
Nummer: FR 1038
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Brønnøy kommune
 
Rapporter undersøker om kompetanse, system for ledelse og kvalitetsforbedringer samt tjenestens kvalitative innhold er for brukere i heldøgns omsorg. Revisor konkluderer med at kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen for det meste er i tråd med utvalgte krav knyttet til kompetanse, ledelse og kvalitetsforbedring samt tjenestens kvalitative innhold for bruker. Det er imdlertid påpekt noen forbedringspunkter: Sikre fortsatt fokus på tilstrekkelig og hensiktsmessig utnyttelse av kompetanse på jobb, ved fravær. Etablere faste årlige møter med pårørende for brukere på sykehjem og omsorgsbolig. Sikre tilstrekkelig kapasitet for å etablere tilstrekkelig aktiviteter til brukerne i omsorgssenter.

Økonomi- og kostnadsstyring

11. juni 2019
Nummer: FR 1071
Tema: Selvkost og investeringsprosjekt
Kommune: Melhus kommune
 
Rapporten undersøker om kommunen følger opp selvkost innen vann og avløp samt om det er realistiske kostnadsoverslag ved vedtak om investeringsprosjekt. Vi konkluderer med at kommunen har beregnet selvkost for vann og avløp i hovedsak i samsvar med gitte føringer. Kommunen har imidlertid mangler knyttet til å dokumentere jevnlig fordelingsnøkler for beregning av andelen som belastes til indirekte kostnader, samt noen mindre avvik knyttet til beregning av renter av overskuddsfond. Vi konkluderer videre med at kommunen i hovedsak har en betryggende økonomistyring av vedtatte investeringsprosjekt. Det mangler imidlertid en konkret risikovurdering av kostnadsestimat og hva disse innebærer i saken knyttet til vedtak om oppstart av det enkelte investeringsprosjekt. Det mangler videre ensartede rutiner og prosedyrer for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt i kvalitetssystemet.

Avvikshåndtering

11. juni 2019
Nummer:FR 1044
Tema: Avviksbehandling
Kommune: Meldal kommune
 

Rapporten ser på kommunens bruk av avvikssystem. Vi konkluderer med at kommunen har gitt opplæring blant ansatte for melding og oppfølging av avvik, etablert system for håndtering av avvik, bruker avvikssystemet i den daglige virksomheten, også til læring og forbedring. Det er imidlertid påpekt noen forbedringspunkter: Sikre jevnlige gjennomganger til ansatte om melding og oppfølging av avvik, samt system for avviksbehandling. Informere ansatte om at melding av avvik ikke har konsekvenser for melder eller den som forårsaker avviket. Dette er viktig for at alle melder avvik, noe som legger bedre til rette for læring i virksomheten. Sikre best mulig tilgjengelighet til KF Avviksbehandling for alle ansatte, for å legge best mulig til rette for at alle ansatte melder avvik i systemet. Etablere en jevnlig systematisk overordnet rapportering av avvik til politisk nivå.

Kvalitet i skole

20. mai 2019
Nummer:FR 1059
Tema: Skole
Kommune: Brønnøy kommune
Forvaltningsrevisjonen kvalitet i skole ser på forbedringsarbeid, tidlig innsats, vurderingsarbeid og elevenes psykososiale miljø i de fire skolene i Brønnøy kommune.
I forbedringsarbeidet har skoleeier og skolene et årshjul for forbedringsarbeid som følges hvor resultater fra eksamen, nasjonale prøver og elevundersøkelsen innhentes, analyseres og tiltak vurderes. Grunnskolepoeng inngår ikke i årshjulet. Det er noe usikkert hvordan rutinene følges opp på skolene. Det er et eget flytskjema for gjennomføring av elevundersøkelsen, men oppfølgingen på skolene varierer. Skoleeier har resultatsamtale om rektorene og skoleeier utarbeider tilstandsrapporter som behandles politisk.
Tidlig innsats handler om forsterket undervisning for innlæring av grunnleggende ferdigheter, men det er ikke spesialundervisning. Det omfatter at skolene skal ha en lærertetthet som er tilfredsstillende i forhold til normen, noen den er i Brønnøy. Gjennomføringen av tidlig innsats i det daglige avhenger av ressurser og organisering, og er blant annet sårbar for sykefravær. Skolene har hatt stor oppmerksomhet på lesing og skriving, og det er et forbedringspotensial i regning. Både obligatoriske og frivillige kartlegginger gjøres, men det er ikke alltid det er sammenheng mellom kartleggingene og tiltakene.
Brønnøy kommune har innført rutiner på at halvårsvurdering på høsten er muntlig og skriftlig til våren. Halvårsvurderingene inngår i foreldresamtalene og inneholder framovermeldinger. Det jobbes ulikt med underveisvurderinger og lærere som knytter underveisvurderingen til læringsmålene har en ramme for å jobbe systematisk med underveisvurderinger. Underveisvurderingene inneholder også framovermeldinger, men det er ikke alltid elevene forstår eller oppfatter budskapet. Det er ulike oppfatninger av hva elevmedvirkning er og noen lærere synes det er vanskelig. Nettbrett i undervisningen gir nye pedagogiske muligheter og muligheter for elevmedvirkning. Skolene har en vei å gå før elevmedvirkning er godt innarbeidet.
Brønnøy kommune har en lokal forskrift om elevenes psykososiale miljø, som er oppdatert med endringene i opplæringsloven fra 2017, men den er ikke godt kjent i alle skolene. Det arbeides systematisk med skolemiljøet, det lages aktivitetsplaner og dokumenteres. Skolene har et godt samarbeid med flere støttetjenester, men lite i det forebyggende arbeidet.

 

 

Boligtildeling

20. mai 2019
Nummer:FR 1052
Tema: Boligtildeling
Kommune: Vefsen kommune
Vefsn kommune eier omkring 300 boliger, nesten 100 boliger eies av en kommunal boligstiftelse og kommunen ved boligkontoret har en kontrakt om innleie av fem boliger som benyttes som omsorgsboliger. I tillegg leier kommunen ved barne- og ungdomstjenesten og flyktningetjenesten inn boliger ved behov. Prosjektet omfatter omsorgsboliger til eldre og kronikere og mennesker med funksjonsnedsettelser, videre kommunale boliger til mennesker med psykiske lidelser, unge/elever, flyktninger, kommunalt ansatte, enslige mindreårige flyktninger og sosialt og økonomisk vanskeligstilte.
Kommunen har en boligsosial handlingsplan for 2012-2016, hvor tildelingskriterier for boliger er gitt. Denne er fortsatt gjeldende og kommunen arbeider nå med en boligpolitisk plan. Ikke alle gruppene leietakere er omtalt i tildelingskriteriene. Selv om det foreligger kriterier, åpner tildelingskriteriene for faglige og skjønnsmessige vurderinger. Tildelingen til mennesker med psykiske lidelser, ungdommer, flyktninger, kommunalt ansatte og sosialt og økonomisk vanskeligstilte skjer i tildelingsmøtet, som også gjør de faglige og skjønnsmessige vurderingene, men disse vurderingene dokumenteres ikke. Når en boligsøker tildeles en bolig skjer dette vanligvis for tre år og det gjøres ingen ny vurdering i løpet av kontraktstiden. Tildelingen av omsorgsboliger er vanligvis ikke tidsbegrenset. Leietakerne kan innen seks uker før leieforholdet opphører søke om fornyet tildeling. Tildelingskriteriene åpner for skjønnsmessige vurderinger og kommunens boligkontor bistår når leietaker selv ikke klarer å ordne opp. Kommunen følger opp misligholdte kontrakter og benytter muligheten for tvungen fravikelse når det er nødvendig. Revisor konkluderer med at tildelingen av kommunale boliger skjer i tråd med retningslinjene for boligtildeling for de kommunale boligene, med unntak av boliger til kommunalt ansatte som er unntatt og boliger til elever og enslige mindreårige flyktninger hvor det ikke finnes kriterier. Tildelingsmøtets behandling og skjønnsutøvelse er mangelfullt dokumentert.
Det er ikke venteliste på omsorgsboliger og ventelisten på andre boliger er relativt kort. Kommunen har en relativt god oversikt over behovet for boliger på kort sikt, men det er ikke systematisert og dokumentert. Når tildelingsmøtet må prioritere dukker det også opp et spørsmål om hvilke grupper kommunen har forpliktelser overfor. Boligene har ulike standard, størrelse, lokalisering, pris som må hensyntas og gjør at en ledig bolig ikke treger å være egnet til boligsøkerne. Barnefamilier, funksjonshemmede og personer med helseutfordringer prioriteres. Rammene for tildelingen i et hvert tildelingsmøte er de boligene som er ledig på det tidspunktet og de søkerne som står på lista den dagen. Det neste møte kan ha en helt annen ramme. Revisor konkluderer med at Vefsn kommune har en relativt bra oversikt over behovet for boliger og boliger tildeles søkere som etter en helhetsvurdering har størst behov for bolig.
Det gjøres habilitetsvurderinger i tildelingen, men habilitetsreglene i kommunens etiske retningslinjer er lite kjent og det henvises til forvaltningsloven. Habilitet ved innleie av boliger har ikke vært vurdert og revisor har ikke funnet indikasjoner på habilitetsutfordringer. Revisor konkluderer med at rutinene for vurdering av habilitet bygger på forvaltningslovens bestemmelser og ansatte har ikke veldig god kunnskap om habilitetsreglene som ligger i kommunens etiske regelverk. Det har vært lite fokus på habilitetsvurderinger ved innleie av boliger.

 

 

Dokumenthåndtering og journalføring

20. mai 2019
Nummer:FR 1036
Tema: Dokumenthåndtering
Kommune: Klæbu kommune
Dette er den siste forvaltningsrevisjonen i Klæbu kommune før sammenslåingen med Trondheim kommune. Temaet i forvaltningsrevisjonen er sammensatt og omfatter tre ulike områder som kontrollutvalget var interessert i å få vurdert før sammenslåingen. Det første temaet er om Klæbu kommune har oversikt over verdigjenstander som kommunen har, men som ikke framgår av kommunens anleggsregister. Revisor finner at kommunen har begrenset med verdigjenstander og anbefaler at kommunen lager en enkel registrering med blant annet bilde av verdigjenstander samt en vurdering av hvor disse bør plassere. Intensjonsavtalen med Trondheim kommune sier at verdigjenstander som er i Klæbu skal forbli i Klæbu.
Det andre temaet er hvilke rutiner og dokumentasjon som finnes på rør- og ledningsnettet. Klæbu kommune har i perioden 2014 til 2018 arbeidet med digitalisering av vann- og avløpsnettet samt etablert en rutine for registrering av nyanlegg. Kommunen har fått opplyst at digitaliseringen er gjort i programvare som enkelt kan kobles sammen med Trondheim kommune sitt system.
Den tredje delen handler om dokumenthåndtering og journalføring, spesielt på enheter utenfor kommunehuset. Klæbu kommune har en arkivplan som oppdateres løpende og hvor det finnes rutinebeskrivelser. Det mangler rutinebeskrivelser for dokumenthåndtering og journalføring ute på enhetene, men de har en innarbeidet praksis basert på opplæring og tett oppfølging fra arkivet i kommunen.

 

 

Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap

29. mars 2019
Nummer: FR 1054
Tema: Eiendomsforvaltning
Kommune: Steinkjer
Rapporten belyser spørsmålet om  eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune er organisert på en hensiktsmessig måte. Revisor konkluderer med at valgt organisasjonsform i Steinkjerbygg KF er hensiktsmessig, gitt eiers ønske om å være tett på oppgavene selskapet skal løse. Det er likevel slik at manglende fokus på aksjeselskapene er en styringsutfordring, og drar i retning av en ikke hensiktsmessig organisasjonsform. Steinkjerbygg KF vil være et mellomledd mellom Steinkjer kommune og aksjeselskapene, og styringsmuligheter i aksjeselskap er i utgangspunktet mer begrenset enn for et kommunalt foretak, og uklarheter knyttet til aktørenes rolle kan bidra til at organisasjonsformen (særlig i Steinkjerbygg KF) kan oppleves som utfordrende. Styrets sammensetning i Steinkjerbygg KF gir ikke nevneverdige utfordringer. Praksis med gjennomgående styrer er ikke i strid med lov og forskrift, men gir utfordringer med tanke på styrets muligheter til å fatte vedtak. Det er ikke anbefalt at styremedlemmer i morselskap sitter i styret til datterselskap Foretaksmøtet i Steinkjerbygg KF har ikke myndighet til å fastsette styrets godtgjøring i aksjeselskapene. Dette ligger til selskapenes generalforsamling. Som en konsekvens av gjennomgående styrer er ikke generalforsamling habil til å fastsette styrets honorar i aksjeselskapene.
 
Videre  konkluderer revisor med at eier gir Steinkjerbygg KF formelle og uformelle styringssignaler. Aksjeselskapene, med unntak av DH Eiendom AS får liten grad av styringssignaler ut over de formelle styringssignalene (eksempelvis vedtekter). Det er likevel forventet at styringssignaler gitt til Steinkjerbygg KF også skal gjelde for aksjeselskapene.  DH Eiendom AS får både formelle og uformelle styringssignaler fra Steinkjer kommune, noe som er utenfor formalstrukturen i Steinkjerbyggkonsernet. Dette kan gi utfordringer for den formelle eier, som er Steinkjerbygg AS. Det må her skilles mellom eiersignaler og kjøp av tjenester.
Konklusjonen i delproblemstilling 3 og 4 er at Steinkjerbygg KF i praksis etterlever styringssignaler fra eier og har rutiner for rapportering og håndtering av misligheter.
Revisor konkluderer med at DH Eiendom AS i det alt vesentlige, etterlever utvalgte bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser, men understreker at anskaffelse av konsulenttjenester i 2014/2015 skulle vært gjennomført etter konkurranse.
 
Samlet sett konkluderer revisor med at eiendomsforvaltningen i Steinkjer kommune er organisert hensiktsmessig med tanke på kommunes ønske om å ha nærhet til oppgavene som skal løses, men kommunen har mindre styring med aktiviteten lagt til aksjeselskapene, både på grunn av organisasjonsform og at Steinkjerbygg KF er et mellomliggende selskap.  Imidlertid er det slik at gjennomgående styrer, uklarheter omkring aktørenes roller og myndighet og ulik fokus på enkeltselskaper gir styringsutfordringer og rekkevidden av uformelle styringssignal.
 
Rapporten er delvis unntatt offentlighet.

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Malvik

19. mars 2019
Nummer: SK 1011
Tema: Forvaltningsrevisjonsdel av Selskapskontroll
Kommune: Malvik
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Da Malvik nylig har fått gjennomført en eierskapskontroll og en ny gjennomgang ikke var ønsket av kontrollutvalget, ble det kun levert en rapport med funnene fra forvaltningsrevisjonen og den beskrivende delen av selskapskontrollen.
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Tydal

19. mars 2019
Nummer: SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Tydal
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Tydal kommune kun til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke fullt ut har utarbeidet en fullgod eierskapsmelding.  
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Selbu

19. mars 2019
Nummer: SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Selbu
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Selbu kommune i stor grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Mangelen ligger i at kommunen ikke har en eierskapsmelding for IR som blant annet kunne gitt eierrepresentantene gode styringssignaler for utøvelse av eierskapet.  
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Meråker

19. mars 2019
Nummer: SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Meråker
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Meråker kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke fullt ut har utarbeidet en fullgod eierskapsmelding.
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Stjørdal

19. mars 2019
Nummer: SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Stjørdal

Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.

 

Eierskapskontrollen konkluderer med at Stjørdal kommune i liten grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunens eiermelding har noen mangler, kommunen har ikke vedtatt siste versjon av selskapsavtalen, ordfører er ikke en av eierrepresentantene og det er lite dialog mellom selskapet og kommunen. Revisor har inntrykk av at kommunestyret utover eierrepresentantene er lite informert om selskapet.

 

I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.

 

I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.

 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Frosta

19. mars 2019
Nummer: SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Frosta
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Frosta kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har utarbeidet en oppdatert og tilstrekkelig informativ eierskapsmelding, og at eierrepresentanten ikke har tilstrekkelig opplæring i eierskap.  
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Levanger

19. mars 2019
Nummer: SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Levanger
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Levanger kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har utarbeidet en oppdatert og tilstrekkelig informativ eierskapsmelding, at ikke alle eierrepresentantene har fått opplæring og at kommunestyret er lite oppdatert.
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Verdal

19. mars 2019
Nummer:SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Verdal
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Verdal kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har utarbeidet en oppdatert og tilstrekkelig informativ eierskapsmelding, og det er lite dialog mellom eierrepresentantene og resten av kommunestyret.
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.
 

 

Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS - Inderøy

19. mars 2019
Nummer:SK 1011
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Inderøy
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en forvaltningsrevisjon og en beskrivende del.
 
Eierskapskontrollen konkluderer med at Inderøy kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Innherred Renovasjon IKS i tråd med kommunestyrets vedtak og normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har bakgrunn i at kommunen ikke har utarbeidet en oppdatert og tilstrekkelig informativ eierskapsmelding.
 
I forvaltningsrevisjonen konkluderes det med at praksis for beregning av renovasjonsgebyret i Innherred Renovasjon IKS er i tråd med selskapsprinsippet. Videre konkluderer revisor med at myndigheten til å innkreve renovasjonsgebyret er delegert fra kommunene til IR i renovasjonsforskriften. Videre konkluderes det med at kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon enten er å vedta en renovasjonsordning kun for tettbebygde strøk, eller gi fritak fra renovasjonsavgift for enkelteiendommer etter søknad.
 
I den beskrivende delen går det fram at IR jobber mot målet om materialgjenvinning på 65 prosent innen 2035. Selskapet har i dag 48,5 prosent materialgjenvinning. IR jobber sammen med andre avfallsselskaper og nasjonale aktører for å utvikle selskapet og bransjen.

 

 

 

Utredning - deling av Snillfjord kommune

30. januar 2019
Nummer:FR 1062
Tema: Kommunedeling
Kommune: Heim, Hitra og Orkland kommune
Revisjon Midt-Norge har på bestilling fra prosjektlederne for Heim, Hitra og Orkland kommune, utarbeidet en rapport om deling av eiendom og anlegg i Snillfjord kommune.
 
Snillfjord kommune skal f.o.m 01.01.2020 deles i tre nye kommuner; Heim. Hitra og Orkland. Dette bekreftes i forskrifter av 07.03.2018. Det er gjort positive vedtak om kommunesammenslåing i alle de involverte kommunestyrene. De nye kommunene er:
 • Heim:        Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner
 • Hitra:        Hitra og Snillfjord kommuner
 • Orkland:    Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner.
Grenseinndelingen er avtalt.
Ved deling av kommuner skal det gjennomføres en deling av eiendom og anlegg, og et økonomisk oppgjør mellom kommunene. Kommunene har stor frihet til å avtale innholdet i oppgjøret.

 

 

 

Rus og psykisk helse

25. januar 2019
Nummer:FR 1037
Tema: Kommunale tjenester
Kommune: Nærøy kommune

I denne rapporten oppsummerer vi forvaltningsrevisjon av tjenester innen rus og psykisk helse i Nærøy kommune. Vi har sett på om kommunens tjenester tilfredsstiller nasjonale og lokale føringer for faglig innhold, kvalitet, kapasitet og brukermedvirkning. Vi har også sett på om kommunen har et tilfredsstillende lavterskeltilbud, om de har boliger som ivaretar nødvendig standard samt om kommunen driver forebyggende arbeid innenfor rus og psykisk helse. Til slutt har vi sett på samarbeidet internt i kommunen og med eksterne aktører (f.eks. 2.-linjetjenesten) innenfor rus og psykisk helse.

 

 

 

Saksbehandling bo- og driveplikt

14. januar 2019
Nummer:FR 1035
Tema: Saksbehandling
Kommune: Hitra kommune
Forvaltningsrevisjonen har undersøkt kommunens saksbehandling ifbm vedtak om bo- og driveplikt på landbrukseiendom, samt kommunens håndhevelse av vedtakene i etterkant av at vedtakene er trådt i kraft.
Kommunens saksbehandling i saker som gjelder boplikt, er ikke i strid med konsesjonsloven. Imidlertid er en del vedtak basert på en feiltolking av konsesjonsloven, og dermed svakt begrunnet. Kommunen anbefales å endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på landbrukseiendom. I tillegg anbefales kommunen å etablere et internt reglement for området.
Når det gjelder kommunens saksbehandling i saker som gjelder driveplikt, er denne ikke i henhold til relevante bestemmelser i jordloven. Kommunen anbefales derfor å innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal.
Kommunen har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av vedtak om bo- og driveplikt. Kommunen anbefales derfor å føre samlet oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt å undersøke om denne plikten blir innfridd. Kommunen anbefales dessuten å melde fra til Fylkesmannen i tilfeller der boplikt på landbrukseiendom ikke oppfylles.
Forvaltningsrevisjonen har undersøkt kommunens saksbehandling ifbm vedtak om bo- og driveplikt på landbrukseiendom, samt kommunens håndhevelse av vedtakene i etterkant av at vedtakene er trådt i kraft.
Kommunens saksbehandling i saker som gjelder boplikt, er ikke i strid med konsesjonsloven. Imidlertid er en del vedtak basert på en feiltolking av konsesjonsloven, og dermed svakt begrunnet. Kommunen anbefales å endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på landbrukseiendom. I tillegg anbefales kommunen å etablere et internt reglement for området.
Når det gjelder kommunens saksbehandling i saker som gjelder driveplikt, er denne ikke i henhold til relevante bestemmelser i jordloven. Kommunen anbefales derfor å innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal.
Kommunen har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av vedtak om bo- og driveplikt. Kommunen anbefales derfor å føre samlet oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt å undersøke om denne plikten blir innfridd. Kommunen anbefales dessuten å melde fra til Fylkesmannen i tilfeller der boplikt på landbrukseiendom ikke oppfylles.