Barnevern

27. oktober 2020
Nummer: FR 1097
Tema: Barnevern
Kommune: Skaun kommune
 
Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om barnevern i Skaun kommune.
 
Følgende problemstillinger blir besvart i rapporten:
1. Melder ansatte i Skaun kommune saker til barnevernet?
2. Hvordan ivaretar Skaun kommune sitt kontrollansvar som barnevernsmyndighet?
3. Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig?
 
Når det gjelder meldeplikten konkluderer revisor med at ikke alle bekymringer blir meldt til barnevernet. Det blir oppgitt ulike årsaker til at bekymringer ikke blir sendt; at man vil avvente og se, manglende tillit til barnevernet, at man er usikker på hvilke saker som skal meldes og ubehag knyttet til å melde saker. Bekymringene som ikke blir meldt er kategorisert som noe alvorlig og alvorlige, noe revisor mener er bekymringsfullt.
 
Videre konkluderer revisor med at kommunen har delvis tilfredsstillende internkontroll, men savner en mer detaljert beskrivelse av hvordan kommunen ivaretar de spesifikke kravene som følger av forskrift.
 
Når det gjelder styringsdialogen konkluderer revisor med at det er etablert møtefora i form av styringsgruppemøter og samarbeidsmøter. Revisor finner det ikke tilfredsstillende at møtene ikke blir gjennomført slik som forutsett.
 

Saksbehandling ved konsesjonssøknad

26. oktober 2020
Nummer: FR 1114
Tema: Habilitet
Kommune: Flatanger kommune
 
Revisjon Midt-Norge fikk i oppdrag fra Flatanger kommunestyre, sak 11/19, å gjennomføre en undersøkelse av kommunens saksbehandling av konsesjonssøknad fra Zephyr AS, vedrørende vindkraftutbygging på Innvordfjellet.
 
Revisor har gjennomført undersøkelsen ved å se på to problemstillinger:
 1. Er det saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling av Zephyr AS sin konsesjonssøknad om vindkraft på Innvordfjellet?
 2. Hvilke konsekvenser får det dersom det foreligger saksbehandlingsfeil?
 
Revisor konkluderer med at ordfører var inhabil ved å delta i forhandlingsutvalget som
forhandlet om vindkraftutbygging på Innvordfjellet.
 
Videre konkluderer revisor med at kommunestyrets vedtak om å inngå avtale med Zephyr AS er gyldig.
 

Lånesøknad

26. oktober 2020
Nummer: FR 1102
Tema: Habilitet
Kommune: Træna kommune
 
Det ble lagt frem to saker til politiske organ; en om lånesøknad og en om hvordan midler fra havbruksfondet skulle fordeles. Lånesøknaden ble avgjort i formannskapet, mens saken om midler ble avgjort i kommunestyret.
 
Begge sakene ble avgjort samme dag. Kommunestyret fordelte midlene på formiddagen, og formannskapet vedtok saken om lånesøknad etter lunsj. Det ble i kommunestyret stilt spørsmål ved habilitet knyttet til formannskapets behandling av lånesøknaden.
 
Det ble bestilt en undersøkelse av forholdene rundt lånesøknaden og saken om midler fra
havbruksfondet.
 
Det er satt opp fem problemstillinger som blir besvart i rapporten:
 1. Har Træna kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
 2. I hvilken grad er habilitetsreglene fulgt i forbindelse med behandlingen av sakene om fordeling av midler fra havbruksfondet og om søknad om lån fra næringsfond A?
 3. I hvilken grad har Træna kommunes etiske retningslinjer blitt fulgt i sakene om fordeling av midler fra havbruksfondet og om søknad om lån fra næringsfond A?
 4. I hvilken grad er sak 76/18 forsvarlig utredet ved fremleggelse til folkevalgt organ?
 5. I hvilken grad er kommunens egne retningslinjer for næringsfond fulgt?
 

Personalsaken mot rådmannen

23. oktober 2020
Nummer: FR 1121
Tema: Administrasjon og ledelse
Kommune: Skaun kommune
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en undersøkelse av «personalsaken mot rådmannen» i Skaun kommune.
Problemstillingene som er belyst, er bakgrunnen for at ordfører ønsket å avslutte arbeidsforholdet til rådmannen og hvorvidt ordfører har håndtert en eventuell avslutning av arbeidsforholdet i tråd med gjeldende regelverk. Det er også knyttet kommentarer til opplysninger revisor har fått om arbeidsmiljøet ved teknisk kontor, samt kommunestyrets arbeidsgiverrolle.
Undersøkelsen gir en gjennomgang av begrunnelsen for ordførers mistillit til rådmannen, og det konkluderes med at enkelte bestemmelser i kommuneloven er brutt, med tanke på saksbehandlingen av personalsaken i formannskapet.
 

Akuttmedisinsk beredskap

24. september 2020
Nummer: FR 1140
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Røyrvik kommune
 
Rapporten konkluderer med at responstider for ambulanse ikke er innfridd i Røyrvik kommune. Responstidene er imidlertid veiledende, og at disse ikke innfris utgjør ikke et lovbrudd. Helseforetaket bør imidlertid kunne begrunne hvorfor akuttmedisinsk beredskap i kommunen er tilfredsstillende, til tross for at veiledende responstider ikke innfris.
 

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

30. august 2020
Nummer: FR 1120
Tema: Saksbehandling og forvaltning
Kommune: Meråker kommune
 

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon der vi så på om regelverket følges for offentlige anskaffelser. Det var to problemstillinger som ble belyst. Den ene omhandlet i hvilken grad kommunen har kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges ved anskaffelser og den andre omhandlet kommunens etterlevelse av regelverket i utvalgte anskaffelser. Vi konkluderer med at kommunen har et bevist forhold til offentlige anskaffelser, men at det er forbedringspotensialer i etablerte kontrollrutiner for å sikre at regelverket følges. Videre konkluderes det med flere mangler i etterlevelse av regelverket i utvalgte anskaffelser i sektor for kommunal utvikling. Det er videre mangler til etterlevelse av arkivlovens krav knyttet til arkivering av dokumentasjon av anskaffelsene

 

Integrering

20. august 2020
Nummer: FR 1089
Tema: Inkludering
Kommune: Lierne kommune
 

Kommunen har på enkelte områder lagt godt til rette for at flyktninger skal bli integrert. Likevel er det alvorlige mangler ved deler av kommunens arbeid på området, da innen registrering av opplysninger i Nasjonalt Introduksjonsregister.

 

Økonomistyring og økonomirapportering

29. juli 2020
Nummer: FR 1091
Tema: Organisasjon, ledelse og administrasjon
Kommune: Meråker kommune
 
Forvaltningsrevisjonen vurderer om Meråker kommune har tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi politisk nivå relevant økonomisk styringsinformasjon, noe revisor konkluderer at kommunen har. Når det gjelder rapportering av relevant økonomisk styringsinformasjon til politisk nivå, er den i hovedsak tilfredsstillende. Administrasjonen har forbedringspotensial når det gjelder intern kommunikasjon og samhandling mellom de ulike ledernivåene i kommunen.
 

Elevens psykososiale miljø

14. juli 2020
Nummer: FR 1095
Tema: Oppvekst
Kommune: Overhalla kommune
 
Forvaltningsrevisjonen vurderer om Overhalla kommune jobber systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt miljø og om skolene følger opp aktivitetsplikten i opplæringslovens kapittel 9A. Revisor konkluderer med at Overhalla kommune har manglet, men begynner å få på plass et systematisk arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø. Overhalla kommune har fulgt opp aktivitetsplikten, men at dokumentasjonen kunne vært bedre. De to skolene i kommunen, Hunn skole og Overhalla barne- og ungdomsskole har fulgt opp lovendringen som ble iverksatt høsten 2017, men skoleeier har vært lite delaktig for å lage et felles system for skolene. Gjennom prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø har samarbeidet på tvers av skoler blitt styrket og ansatte har fått kompetanseheving. Skolene har laget aktivitetsplaner fra de nye bestemmelsene kom, og disse har blitt forbedret i flere omganger.

 

 
 

Ren Røros AS

14. juli 2020
Nummer: SK 1020
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Røros kommune
 
Dette er en forvaltningsrevisjon av selskapet Ren Røros AS og en eierskapskontroll av Røros kommune som eier 66,871 prosent av aksjene i selskapet. Forvaltningsrevisjonen av selskapet omfatter styrets arbeid med strategi, økonomiforvaltning og tilsyn samt styrets arbeidsprosesser. Revisor konkluderer med at Røros kommune i det store og hele utøver sitt eierskap i tråd med normer for god eierstyring, men har forbedringspotensial på flere punkter eksempelvis oppdatering av eiermelding og vedtektsfeste valgkomite. Revisor registrerer at det er gjort et grundig arbeid med eierpolitikken som legger et godt grunnlag for eierstyringen framover. Revisor konkluderer med at styrearbeidet i Ren Røros AS er lite profesjonelt. Dette begrunnes med at styret ikke har en systematisk oversikt over hvilke saker de kan og skal behandle eller hvilken informasjon de trenger for å følge opp sitt ansvar i forhold til aksjeloven, vedtekter og egne bestemmelser. Måten protokollføringen skjer på gir ikke alltid tydelige vedtak og styret er lite bevisst eierrollen sin overfor datterselskaper. Både når det gjelder økonomiforvaltning og tilsyn har ikke styret tatt jobben med å definere hva de trenger for å ivareta ansvaret sitt. Styret blir sent involvert i strategiarbeidet noe som ikke er i tråd med eierskapsdokumentet som er styrets eget styringsdokument som sier at styret har ansvaret for strategi arbeidet og initierer det i samarbeid med daglig ledelse.
 

 

 
 

Brønnøy havn KF

14. juli 2020
Nummer: FR 1123
Tema: Kommunal forvaltning
Kommune: Brønnøy kommune

Forvaltningsrevisjonen i det kommunale foretaket Brønnøy havn KF undersøker om ressursbruken til å løse prosjektoppgaver er i samsvar med delegert myndighet og økonomiske rammer, samt offentlige anskaffelser og eiendomsforhold i selskapet. Revisor konkluderer med at ressursbruk og virkemidler ikke er i samsvar med delegert myndighet og budsjettrammer. Prosjektet som det henvises til er bygging av nytt havnebygg med utgangspunkt i en avtale hvor selskapet Søren Nielsen AS skal betale det nye bygget i bytte mot tomt hvor de bygger et nytt bygg for Brønnøysundregistrene. Det er avtalt en garantisum som nedtrappes etter hvert som avtalte deler av byggeprosjektet gjøres opp. Revisor finner at havnestyret er lite involvert i prosjektet like etter avtaleinngåelse og økonomirapporteringen i styret er lite informativ og brukes ikke til å styre etter. Det er ulike oppfatninger av hva advokaten som bisto i forhandlingene ga sin tilrådning til i forbindelse med avtaleinngåelsen. Avtalen ble inngått i februar 2018 og enda i april 2020 hadde ikke havneforetaket et forprosjekt på bygget som Søren Nielsen AS kunne godkjenne. Havneforetaket har et budsjett på 60 millioner til nytt havnebygg med en tilsvarende finansiering fra Søren Nielsen AS, selv om garantisummen er begrenset til 40 millioner. Revisor finner at tre av fem undersøkte anskaffelser har mangler i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Når det gjelder eiendommene så eier Brønnøy havn KF to eiendommer. De andre eiendommene som havneforetaket disponerer eies av kommunen og havna fikk disposisjonsrett til de i 2004.

 

 
 

Salg av kommunale eiendommer

03. juni 2020
Nummer: FR 1103
Tema: Saksbehandling og forvaltning
Kommune: Tydal kommune
 

Revisor har på oppdrag fra kontrollutvalget i Tydal kommune gjennomført en undersøkelse av kommunens saksbehandling vedrørende salg av eiendommene Spøneset og Tydal museum.

For Spøneset konkluderer revisor med at kommunen med ett unntak har opptrådt i samsvar med aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven. Unntaket er at det er brukt lang tid på å avgjøre saken. Revisor konkluderer med at kommunen på flere punkt ikke har opptrådt i tråd med god forvaltningsskikk. Dette har bakgrunn i uklar skriftlig kommunikasjon, at muntlige opplysninger ikke er nedtegnet skriftlig, at oppfordring om skriftliggjøring av budets pålydende ble gitt mange måneder etter budfristens utløp og at behandlingen av saken tar lang tid. Revisor konkluderer deretter med at kommunen opptrer i tråd med egne rutiner, retningslinjer og vedtak, med ett unntak. Unntaket er at det gjennomføres møter etter ønske fra den ene interessenten, med interessentene for å avklare interesse for deling av eiendommen, i stedet for å vurdere hvem av interessentene som er best skikket for å kjøpe eiendommen og deretter tilby eiendommen til denne.

For Tydal museum har ikke revisor vurdert opp imot gjeldende lovverk. Dette da salget har kommet så kort at revisor ikke har funnet aktuelle utfordringer opp imot lovverket. Revisor konkluderer med at saksbehandlingen rundt salg av eiendommen Tydal museum er i tråd med god forvaltningsskikk. Deretter konkluderer revisor med at saksbehandlingen rundt salg av eiendommen Tydal museum med ett unntak er i tråd med kommunens rutiner, retningslinjer og vedtak. Unntaket er at det ikke er utarbeidet takst for eiendommen.

 

 
 

Eierskapskontroll - Blått kompetansesenter AS

03. juni 2020
Nummer: SK 1017
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Trøndelag Fylkeskommune
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en eierskapskontroll i Blått kompetansesenter AS. Revisor konkluderer med at eierskapet i Blått kompetansesenter AS utøves i tråd med eiernes vedtak og etablerte normer for eierstyring. Revisor har noen merknader, som har ført til følgende anbefalinger:
 
 • For å oppfylle aksjelovens bestemmelser må selskapets vedtekter inneholde en passus om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, jf. aksjeloven § 2-2 andre ledd
 • Fylkeskommunen bør justere eierskapsmeldingen til neste behandling for å sikre å følge bestemmelser om eierskapsmelding i ny kommunelov, jf. kommuneloven § 26-1 punkt c.
 • Fylkeskommunen bør vurdere å gjøre innkallinger og protokoller til generalforsamlinger tilgjengelige for alle folkevalgte, eksempelvis gjennom en innsynsløsning
 • Bruk av valgkomite bør vedtektsfestes, og det bør vurderes å etablere en instruks for valgkomiteen
 • Eierrepresentanten bør sikre at styret gjennomfører egenevaluering
 
 

Eiendomsforvaltning

18. mai 2020
Nummer: FR 1084
Tema: Bygg og eiendom
Kommune: Inderøy
 
Rapporten vurderer om kommunen har etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger. Vi konkluderer med at kommunen har svakheter i system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger. Det mangler mål og strategier for forvaltning av bygningsmassen, tilstandsvurderinger er ikke ajourført over tid og mangelfull oppfølging av langsiktig/planmessig vedlikehold. Kommunen har ivaretatt akutte vedlikeholdsbehov, samt oppfølging av pålegg etter tilsyn på en tilfredsstillende måte. Videre har det vært manuelle systemer for innmelding og oppfølging av vedlikeholdsbehov, noe det er risikoer ved. Det er avslutningsvis noe uklarhet mellom kommunen og Inderøy Kulturhus AS om nivå/kvalitet på drift- og vedlikehold av bygningsmassen tilhørende kulturhuset.