Salg av kommunale eiendommer

03. juni 2020
Nummer: FR 1103
Tema: Saksbehandling og forvaltning
Kommune: Tydal kommune
 

Revisor har på oppdrag fra kontrollutvalget i Tydal kommune gjennomført en undersøkelse av kommunens saksbehandling vedrørende salg av eiendommene Spøneset og Tydal museum.

For Spøneset konkluderer revisor med at kommunen med ett unntak har opptrådt i samsvar med aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven. Unntaket er at det er brukt lang tid på å avgjøre saken. Revisor konkluderer med at kommunen på flere punkt ikke har opptrådt i tråd med god forvaltningsskikk. Dette har bakgrunn i uklar skriftlig kommunikasjon, at muntlige opplysninger ikke er nedtegnet skriftlig, at oppfordring om skriftliggjøring av budets pålydende ble gitt mange måneder etter budfristens utløp og at behandlingen av saken tar lang tid. Revisor konkluderer deretter med at kommunen opptrer i tråd med egne rutiner, retningslinjer og vedtak, med ett unntak. Unntaket er at det gjennomføres møter etter ønske fra den ene interessenten, med interessentene for å avklare interesse for deling av eiendommen, i stedet for å vurdere hvem av interessentene som er best skikket for å kjøpe eiendommen og deretter tilby eiendommen til denne.

For Tydal museum har ikke revisor vurdert opp imot gjeldende lovverk. Dette da salget har kommet så kort at revisor ikke har funnet aktuelle utfordringer opp imot lovverket. Revisor konkluderer med at saksbehandlingen rundt salg av eiendommen Tydal museum er i tråd med god forvaltningsskikk. Deretter konkluderer revisor med at saksbehandlingen rundt salg av eiendommen Tydal museum med ett unntak er i tråd med kommunens rutiner, retningslinjer og vedtak. Unntaket er at det ikke er utarbeidet takst for eiendommen.

 

 
 

Eierskapskontroll - Blått kompetansesenter AS

03. juni 2020
Nummer: SK 1017
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Trøndelag Fylkeskommune
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en eierskapskontroll i Blått kompetansesenter AS. Revisor konkluderer med at eierskapet i Blått kompetansesenter AS utøves i tråd med eiernes vedtak og etablerte normer for eierstyring. Revisor har noen merknader, som har ført til følgende anbefalinger:
 
  • For å oppfylle aksjelovens bestemmelser må selskapets vedtekter inneholde en passus om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, jf. aksjeloven § 2-2 andre ledd
  • Fylkeskommunen bør justere eierskapsmeldingen til neste behandling for å sikre å følge bestemmelser om eierskapsmelding i ny kommunelov, jf. kommuneloven § 26-1 punkt c.
  • Fylkeskommunen bør vurdere å gjøre innkallinger og protokoller til generalforsamlinger tilgjengelige for alle folkevalgte, eksempelvis gjennom en innsynsløsning
  • Bruk av valgkomite bør vedtektsfestes, og det bør vurderes å etablere en instruks for valgkomiteen
  • Eierrepresentanten bør sikre at styret gjennomfører egenevaluering
 
 

Eiendomsforvaltning

18. mai 2020
Nummer: FR 1084
Tema: Bygg og eiendom
Kommune: Inderøy
 
Rapporten vurderer om kommunen har etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger. Vi konkluderer med at kommunen har svakheter i system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger. Det mangler mål og strategier for forvaltning av bygningsmassen, tilstandsvurderinger er ikke ajourført over tid og mangelfull oppfølging av langsiktig/planmessig vedlikehold. Kommunen har ivaretatt akutte vedlikeholdsbehov, samt oppfølging av pålegg etter tilsyn på en tilfredsstillende måte. Videre har det vært manuelle systemer for innmelding og oppfølging av vedlikeholdsbehov, noe det er risikoer ved. Det er avslutningsvis noe uklarhet mellom kommunen og Inderøy Kulturhus AS om nivå/kvalitet på drift- og vedlikehold av bygningsmassen tilhørende kulturhuset.