www.revisjonmidtnorge.no

Samhandlingsreformen Orkdal Helsetun - Orkdal kommune

I denne forvaltningsrevisjonen er det satt søkelys på utfordringer i kommunen i tilknytning til implementering av samhandlingsreformen. Med bakgrunn i nylig tilsyn fra fylkesmannen vedrørende samhandling mellom helseforetaket og kommunen, ble forvaltningsrevisjonen avgrenset til å se på konsekvenser for kort- og langtidsplasser ved sykehjemmet og kommunens kompetanse innen helse og omsorg.

Revisor konkluderer med at Orkdal helsetun har færre korttidsplasser ved Orkdal helsetun enn kommunestyret har forutsatt, og at dette i hovedsak skyldes et manglende tilpasset omsorgstilbud til enkelte pasientgrupper. I tillegg har helsetunet en utfordring når det gjelder å rekruttere sykepleiere. Dette medfører en risiko for at kommunen ikke evner å bemanne med tilstrekkelig kompetanse til enhver tid.

Rapporten finner du her