Vurdering av varsel - Frosta

20. mai 2019
Nummer:FR 1053
Tema: Varsel
Kommune: Frosta kommune
Revisjon Midt-Norge SA har bistått Frosta kommune med å vurdere tre innkomne varsel mot rådmannen.
 
Det er varslet på rådmannens adferd og lederstil. Videre er det varslet på ulovlig saksbehandling. Rapporten presenterer påstandene som kommer fram i varslene, tilsvar fra den det er varslet på og kommentarer fra personer som omtales i varslene. Revisor har knyttet vurderinger til enkeltelementene i varslene, påstand om utilbørlig adferd, påstander om ulovlig saksbehandling og gir en samlet vurdering av situasjonen.
 
Rapporten er delvis unntatt offentlighet.

 

Håndtering av habilitet i folkevalgte organ

20. mai 2019
Nummer:FR 1011
Tema: Habilitet
Kommune: Melhus kommune
Forvaltningsrevisjonen har undersøkt håndtering av habilitet i folkevalgte organ.
 
Vi har sett på om Melhus kommune har nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ. Revisor konkluderer med at kommunen overordnet har tilfredsstillende system for å håndtere habilitet.
 
Videre har vi sett på om kommunens praksis er i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk. Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk. Revisor har sett på håndtering av habilitet i konkrete saker etter bestilling fra kontrollutvalget. Dette er E6-saken, saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd og saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum.
 

 

Internkontroll politisk nivå

25. mars 2019
Nummer: FR 1020
Tema: Internkontroll
Kommune: Stjørdal kommune
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av Kontrollkomiteens bestilling gjennomført et prosjekt som har fokus på internkontroll i saker som legges fram til politisk behandling.
I dette prosjektet vil internkontroll omhandle systemer og prosesser for utredning av saker, at saker behandles i riktig organ og iverksettelse av politiske vedtak. Et sentralt spørsmål vil være om rådmannen har et godt nok system for å sikre at dette skjer i tråd med kommuneloven.
 
Prosjektet er gjennomført i flere trinn. Vi har først undersøkt om rådmannen har etablert en tilfredsstillende interkontroll på overordnet nivå på området politisk. Videre har vi kartlagt og testen internkontrollen på samme området på et mer detaljert nivå. På detaljnivå har vi hatt fokus på kontrollaktiviteter og om disse bidrar til måloppnåelse på området.
 
Undersøkelsen viser at det er svakheter i den etablerte internkontrollen målt opp mot COSO-modellens krav, og svakheter knyttet til enkelte kontrollaktiviteter.
Det er likevel slik at saker som legges fram til politisk behandling i stor grad møter krav om forsvarlig utredning, bemyndiget organ og iverksetting  som forutsatt og innen rimelig tid.
Det er imidlertid risiko for at svakhetene kan bidra til enkelttilfeller der kravene ikke blir møtt på en god måte. Delvis manglende kjennskap til rutiner, ikke fullt ut tilfredsstillende opplæring, ulik grad av implementering av internkontrollen og svakheter i systemet for oppfølging og iverksetting av saker er eksempler på risikofaktorer.

 

 

 

Eierskapskontroll Vevelstad kommune

25. mars 2019
Nummer: SK 1009
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Sømna kommune
Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Vevelstad kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.
Vevelstad kommune, ved kommunestyret, besitter eierposisjoner i en rekke selskaper. Det innebærer at kommunestyret må være bevisst de styringsmuligheter som ligger i eierrollen, og benytte den til beste for kommunens eierinteresser, innenfor rammene for god eierstyring.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
 
Revisor gir følgende anbefalinger:
 • Vevelstad kommune bør ha fokus på å ferdigstille eierskapsmeldingen; herunder sikre tydelige eiersignaler. Ny kommunelov legger opp til et lovfestet krav om eierskapsmelding
 • Kommunen bør vurdere behovet for at varaordfører er styreleder i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
 • Kommunen må sikre at arkivene er i henholdt til lovkrav og KS’ anbefalinger også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap.

 

 

 

Eierskapskontroll Vega kommune

22. mars 2019
Nummer: SK 1008
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Vega kommune
Rapporten er en gjennomgang av Vega kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.
Vega kommune, ved kommunestyret, besitter eierposisjon i en rekke selskaper. Det innebærer at kommunestyret må være bevisst de styringsmuligheter som ligger i eierrollen, og benytte den til beste for kommunens eierinteresser, innenfor rammene for god eierstyring.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
 
Revisor gir følgende anbefalinger:
 • Vega kommune bør utarbeide eierskapsmelding; herunder sikre tydelige eiersignaler
 • Kommunen bør vurdere behovet for at ordfører er styreleder og/eller styremedlem i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
 • Kommunen må sikre at arkivene er i fullstendige også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap.
 

 

 

 

Eierskapskontroll Sømna kommune

22. mars 2019
Nummer: SK 1006
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Sømna kommune
Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Sømna kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
 
Revisor gir følgende anbefalinger:
 • Sømna kommune bør utarbeide eierskapsmelding; herunder sikre tydelige eiersignaler
 • Påse at valg av eierrepresentanter gjennomføres i henhold til KS anbefalinger og lovkrav
 • Kommunen må sikre at arkivene er i henhold til lovkrav og KS’ anbefalinger også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap.
   

 

 

 

Eierskapskontroll Brønnøy kommune

22. mars 2019
Nummer: SK 1002
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Brønnøy kommune
Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Brønnøy kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
 
På bakgrunn av våre vurderinger, anbefaler revisor:
 • Brønnøy kommune bør utarbeide eierskapsmelding; herunder sikre tydelige eiersignaler.
 • Kommunen bør vurdere behovet for at ordfører er styreleder og/eller styremedlem i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
 • Kommunen må sikre at arkivene er i henholdt til lovkrav og KS’ anbefalinger også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap.

 

 

 

Eierskapskontroll Bindal kommune

22. mars 2019
Nummer: SK 1001
Tema: Eierskapskontroll
Kommune: Bindal kommune
Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Bindal kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
 
På bakgrunn av vurderinger, anbefaler revisor at:
 • Bindal kommune må sikre at eierrepresentant og vararepresentant for IKS som kommunen deltar i, benevnes med navn i vedtaket
 • Kommunen bør vurdere behovet for at ordfører er styreleder og/eller styremedlem i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
 • Alle dokumenter knyttet til eierskapet bør arkiveres i kommunens elektroniske arkiv.
   

 

 

 

Selskapskontroll Steinkjerhallen AS

07. desember 2018
Nummer:SK 1012
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Steinkjer kommune
Kontrollutvalgene i Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune har bedt revisjonen undersøke om man utøver sitt eierskap i Steinkjerhallen AS på en god måte, og om selskapets økonomi, oppgaveløsning og organisering er i tråd med formålet.
Vår konklusjon er at Steinkjer kommunes og fylkeskommunen sitt eierskap i Steinkjerhallen AS i all hovedsak er i tråd med politiske vedtak, selskapslovgivning og normer for god eierstyring. Revisjonen ser imidlertid bl.a. at selskapet mangler etiske retningslinjer, styret ikke tilbys opplæring i styrearbeid, og at selskapet har enkelte mangler når det gjelder internkontroll. Dette har vi påpekt som oppfølgingspunkt.
 
Revisjonen har videre vurdert selskapets økonomistyring og organiseringen av arbeidet med drift og utvikling.
 
Det er ikke nødvendig å levere et regnskap i balanse for å ha god økonomistyring. Selskapet har drevet med regnskapsmessig underskudd i flere år, og har økonomiske utfordringer. Revisor er likevel av den oppfatning av at selskapet har en tilfredsstillende økonomistyring og at det gjøres et godt arbeid når det gjelder å få kontroll på de økonomiske utfordringene. Den økonomiske situasjonen forverres i 2022 som følge av at selskapet skal begynne å betale avdrag på et lån hvor det tidligere har vært avdragsfrihet. Selskapet kan da være avhengig av hjelp fra eierne for å unngå konkurs hvis ikke inntektene økes betydelig.

 

 

 

Offentlige anskaffelser

29. november 2018
Nummer:FR 1027
Tema: Anskaffelser innen Eiendom og Fylkesvei
Kommune: Trøndelag  fylkeskommune
Revisor har gjennomgått system for anskaffelser innen Eiendom og Fylkesvei i Trøndelag fylkeskommune. Revisor konkluderer med at det i all hovedsak er etablert en organisering av ansvar og oppgaver som legger grunnlaget for betryggende kontroll i seksjon eiendom, men at det mangler felles maler, prosedyrer og system for anskaffelser. Revisor konkluderer videre med at det er etablert en betryggende kontroll av anskaffelser innen fylkesvei.
 
Revisor har videre vurdert fylkeskommunens innkjøpspraksis i et utvalg av anskaffelser i tidligere Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2017. For de minste anskaffelsene innen Eiendom er at fem av ni anskaffelser gjennomført i samsvar med krav til regelverket. De ni anskaffelsene over 1,1 mill. innen Eiendom er vurdert til å være i samsvar med dokumentasjonsplikten i anskaffelsesregelverket. Videre er krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, underentreprenører og sosiale forhold ivaretatt i kontraktbestemmelser, her mangler det imidlertid en systematisk kontraktoppfølging av kravene. Innen fylkesvei har revisor vurdert ti anskaffelser og konkluderer med at disse i hovedsak er i samsvar med anskaffelsesregelverket. Det er imidlertid to av disse anskaffelsene hvor det er mangler i kontraktkrav og kontraktoppfølging av lærlinger.

 

 

 

Ernæring i omsorgstjenesten

22. november 2018
Nummer:FR 1019
Tema: Ernæring
Kommune: Steinkjer kommune
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en forvaltningsrevisjon om ernæring i omsorgstjenesten. Undersøkelsen omfatter Steinkjer sykehjem, Rønninggården og Fergeland bofellesskap under enhet Bo og Habilitering, samt mottakere av middagsmat i hjemmetjenesten. Eldresenter og bofellesskap for eldre er ikke omfattet av undersøkelsen.
 
Revisor konkluderer med at ernæringstilbudet i Steinkjer kommune i stor grad er i tråd med utvalgte krav og målsettinger på området.
 
I kapittel 3 om kvalitet for bruker, finner revisor at kostholdsråd følges og menyer utarbeides halvårsvis, noe som er godt over kravet om at menyer minst skal gå over tre uker. Det utarbeides valgalternativer for middagsmåltider man kjenner til at flere ikke liker, og revisor mener at dette bør gjøres for alle måltider slik at brukerne daglig er sikret et reelt valgalternativ til den fastsatte middagen. Videre kan det tilstrebes lengre holdbarhetstid på maten fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende bruker, slik at bruker også kan velge hvilke dager man spiser hvilken middag. Sentralkjøkkenet fremstår som fleksibelt, og det er lagt til rette for at brukerne skal ha valgfrihet. Revisor finner at brukere i alle enheter er tilstrekkelig opplyst om menyen og alternativene som finnes her. Noen tillitsvalgte har gitt uttrykk for at det ikke er nok ansatte på jobb til å gi bistand til alle som har behov for dette under måltid. Revisor vurderer at kommunen har sikret gode rutiner og arbeidsmetoder for å gi brukerne tilstrekkelig ernæring og et helsefremmende kosthold. Det vil likevel være en risiko for at det ikke bestilles den maten som er tilpasset den enkelte brukers behov. Revisors inntrykk er at det fra kommunens side er lagt til rette for at den enkelte beboer på sykehjemmet får tilbud om tilstrekkelig ernæring i form av rett sammensatt kost tilpasset den enkelte. Dette er annerledes for hjemmeboende brukere og beboere i bofellesskap, hvor de selv bestemmer hva de ønsker å handle. Slik skal det også være. De ansatte kan påvirke brukernes valg kun gjennom veiledning, forebygging og mestring. Det er derfor en risiko for at brukerne i åpen omsorg har et mindre helsefremmende kosthold enn beboere i institusjon, men brukerne har rett til å bestemme hvilke valg de skal da, uansett om de er helsefremmende eller ikke. Samtidig viser dette at de som bor på institusjon har færre valgalternativer enn de som er hjemmeboende. Revisor har inntrykk av at de ansatte gjør en god innsats for å forsøke å påvirke til sunne og gode måltider. Dialogbasert brukermedvirkning mellom bruker og ansatte preger hele omsorgstjenesten.

 

 

 

Joma Næringspark

13. november 2018
Nummer:SK 1005
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Røyrvik kommune

Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en selskapskontroll med undersøkelse og forvaltningsrevisjon i selskapene Joma Næringspark AS, Joma Eiendom AS, Sentrumshandel Røyrvik AS og Børgefjell Skinn AS. Selskapskontrollen omfatter en eierskapskontroll, en juridisk vurdering og en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen omfatter hvordan kommunens eierskap i Joma Næringspark AS utøves. Her konkluderer revisor med at Røyrvik kommune til en viss grad utøver sitt eierskap i Joma Næringspark AS i tråd med normer for god eierstyring. Denne konklusjonen har blant annet bakgrunn i at eierskapsmeldingen har flere mangler og det foreligger flere styringsdokumenter mellom Joma Næringspark AS og kommunen som bør oppdateres.

Den juridiske vurderingen ser på Joma Næringspark AS og Joma Eiendom AS’ forhold til Offentleglova og Lov om offentlige anskaffelser. I den juridiske vurderingen av Joma Næringspark AS og Joma Eiendom AS’ forhold til Offentleglova, konkluderer revisor med at Joma Næringspark AS er omfattet av Offentleglova, mens revisor under tvil konkluderer med at Joma Eiendom AS underlagt Offentleglova. I den juridiske vurderingen av Joma Næringspark AS og Joma Eiendom AS’ forhold til Lov om offentlige anskaffelser, konkluderer revisor med at Joma Næringspark AS er underlagt anskaffelsesregelverket, mens Joma Eiendom AS har en forretningsmessig karakter og er ikke omfattet av anskaffelsesregelverket.

Forvaltningsrevisjonen omfatter morselskapet Joma Næringspark AS og de tre underliggende selskapene. I Joma Næringspark AS konkluderer revisor med at selskapet har fulgt lovens bestemmelser om valg av styre, styrets saksbehandling og habilitet. Revisor konkluderer med at det er et klart forbedringspotensial i å formalisere utlån til underliggende selskap gjennom å ha styrevedtak på dette, og sette et større fokus på selskapets budsjett og etterlevelse av dette gjennom en mer systematisk rapportering på økonomi. Revisor konkluderer med at daglig ledelse av selskapet, herunder forholdet mellom styret og daglig leder, samt arbeidsforhold og arbeidsmiljø ikke er i tråd med lovverket, og har et klart forbedringspotensial innen oppfølging av vedtak, sikre tilstrekkelig regnskapsdokumentasjon og sikre formuesforvaltningen i selskapet.

For Sentrumshandel Røyrvik AS konkluderer revisor med at selskapet i noen grad har fulgt lovverkets bestemmelser om valg av styre, styrets saksbehandling og habilitet. Revisor konkluderer med at forvaltningen av selskapene i noen grad har vært i tråd med lovverk og andre utvalgte retningslinjer, men at ikke alle formaliteter for vedtektsendringer, kapitalforhøyelser og avvikling er på plass. Revisor konkluderer med at daglig ledelse av selskapet, arbeidsforhold og arbeidsmiljø, herunder forholdet mellom styret og daglig leder, kun til en viss grad har vært i tråd med lovverket.

For Joma Eiendom AS konkluderer revisor med at selskapet har noen mangler innen oppfølging av lovverkets bestemmelser om valg av styre, styrebehandling og habilitet: det er forbedringspotensial når det gjelder valg av styre, protokollføring og oppbevaring av protokoll fra generalforsamlingen, habilitetsvurdering og sikre at styret er vedtaksført. Når det gjelder forvaltningen av selskapet konkluderer revisor med at den har vært i tråd med utvalgte lover og retningslinjer. Det er ingen ansatte i Joma Eiendom AS og daglig leder-tjenester kjøpes fra Joma Næringspark AS, og revisor kan derfor ikke vurdere og konkludere på disse forholdene.

For Børgefjell Skinn AS konkluderer revisor med at selskapet har mangler i forhold til valg av styre, og styrets saksbehandling og habilitet. Revisor konkluderer med at forvaltningen av selskapet ikke har vært i tråd med utvalgte lover og retningslinjer. Revisors konklusjon er at daglige ledelse av selskapet, arbeidsforhold og arbeids-miljø, herunder forholdet mellom styret og daglig leder, ikke har vært i tråd med utvalgte lover.

 

 

Psykososialt skolemiljø

17. oktober 2018
Nummer:FR 1018
Tema: Oppvekst
Kommune: Skaun kommune
Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av det forebyggende arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. I tillegg har vi vurdert hvordan skolene følger opp varslings-, undersøkelses- og aktivitetsplikten i kapittel 9a i opplæringsloven. Når det gjelder det forebyggende arbeidet konkluderer revisor med at Skaun kommune i lengre tid har jobbet aktivt med det psykososiale skolemiljøet i skolene i kommunen. Dette arbeidet har fått fornyet intensitet, blant annet som følge av endringene i kapittel 9 A i opplæringsloven, og styrking av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.
Revisor har avdekket at kommunen har enkelte utfordringer når det gjelder samarbeid på tvers av tjenester, og da særlig bruk av kompetanse på tvers av tjenestene. Når det gjelder aktivitetsplikten har revisor konkludert med at Skaun kommune, som skoleeier, i samarbeid med ledelse og ansatte ved skolene har fulgt opp bestemmelsene i opplæringsloven om aktivitetsplikt. Det er gjennomført et godt arbeid med maler for aktivitetsplikten. Revisor har likevel funnet at malene brukes forskjellig og at det fortsatt er et forbedringspotensial i å sikre en tilstrekkelig dokumentasjon på skolens oppfyllelse av aktivitetsplikten, spesielt evalueringsdelen.
 

 

Selskapskontroll Lierne Utvikling AS

18. september 2018
Nummer:SK 1004
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Lierne kommune
Kontrollutvalget i Lierne kommune ba revisor gjennomføre en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i kommunens heleide selskap Lierne Utvikling AS. Lierne Utvikling AS gjennomfører på kommunens vegne omstillingsarbeidet i kommunen, som varer i perioden 2015-2021. Eierskapsdelen av selskapskontrollen undersøker kommunens utøvelse av sitt eierskap i selskapet, og forvaltningsrevisjonen undersøker om omstillingsarbeidet gjennomføres i henhold til gitte føringer. Revisor konkluderer med at Lierne kommune i stor grad utøver eierskapet i Lierne Utvikling i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring, men at det på noen områder finnes forbedringspotensial. Dette gjelder valg av representanter til IKS, eierskapsmeldingen, vedtektsfestet bruk av valgkomité og kjønnsbalanse i styret. Revisor konkluderer videre med at omstillingsarbeidet i Lierne kommune gjennomføres i henhold til gitte føringer, med unntak av at en formell delegering av ansvaret for fondsforvaltningen ikke er på plass.
 

 

Økonomistyring i investeringsprosjekt

24. august 2018
Nummer: FR 1028
Tema: Økonomi
Kommune: Frøya kommune

Revisor har gjennomgått kommunens system og praksis for økonomistyring i investeringsprosjekt. Systemene som har vært brukt har i stor grad vært personavhengige - noe det er risikoer ved. Det er startet et arbeid med å etablere et digitalt oppfølgingssystem for investeringsprosjekt. Dette er positivt, og gir kommunen som byggeier oversikt over kommunens investeringsprosjekt når systemet er ferdigstilt og tatt i bruk. Videre er det et behov for gjennomgang av kommunens rutiner og rapporteringssystem for å sikre god informasjon til kommunestyret i dette arbeidet. Det er viktig å få på plass rutiner og praksis for å utarbeide sluttregnskap for investeringsprosjekt. Dette for å gi god tilbakemelding på hva som ble gjennomført til kommunestyret. 

 

 

Undersøkelse habilitet

14. august 2018
Nummer: FR 1029
Tema: Teknisk
Kommune: Flatanger kommune
Revisor har foretatt en undersøkelse av Flatanger kommune sin saksbehandling av tomtevalg for plassering av ny brannstasjon. Gjennomgangen viser at kommunen ikke har egne rutiner for vurdering av habilitet i folkevalgte organer og at dette kan være en potensiell årsak til at avvik kan finne sted. Når det gjelder habilitetsvurderingen i denne konkrete saken finner revisor at det er foretatt en korrekt behandling ut fra et riktig hjemmelsgrunnlag.

 

 

Arkivtjenesten

14. august 2018
Nummer: FR 10007
Tema: Administrasjon
Kommune: Grane kommune
Rapporten stiller spørsmål om i hvilken grad Grane kommune sin arkivtjeneste tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunens egen arkivplan. Når det gjelder organisering av arkivtjenesten er revisors oppfatning at arkivlederstillingen med fordel kunne vært tydeligere plassert. Kommunen har ikke fulgt opp sine egne målsettinger om revidering og oppdatering av arkivplanen. På bakgrunn av gjennomført spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang er revisors inntrykk at saksbehandlerne har god kunnskap knyttet til dokumenthåndtering og journalføring. Det er imidlertid ikke etablert et system for gjenfinning av eldre saker i kommunes depot/fjernarkiv.  

 

 

Grunnskoleopplæring

14. august 2018
Nummer: FR 10039
Tema: Oppvekst
Kommune: Vefsn kommune
Kontrollutvalget i Vefsn har bestilt en forvaltningsrevisjon innen temaet «Grunnskoleopplæring – kompetanse og tidlig innsats». Gjennomgangen tyder på at kommunen i stor grad følger opp de nasjonale målsettingene om kompetanseheving, men at de økonomiske rammene begrenser måloppnåelsen. Oppfatningen når det gjelder «tidlig innsats» er at dette arbeidet i større grad kunne vært tydeliggjort i overgangen mellom barnehage og skole, samt større bevissthet hos lærerne knyttet til informasjonsutveksling mellom barnehage og skole. Skolene fortar en omfattende kartlegging, men skolene ser ikke ut til å ha utpreget høy lærertetthet i matematikk og norsk som er ment som et tiltak innenfor tidlig innsats. Revisor har også tatt for seg det tverrfaglige samarbeidet mellom PP-tjenesten, skolehelsetjenesten og skolene. Oppfatningen er at PP-tjenesten ikke har informert skolene godt nok om sin rolle, samt at arbeidet med tidlig innsats med fordel kunne vært rutinebasert.  Oppfatningen blant kontaktlærerne er at skolehelsetjenesten også er en bidragsyter innenfor tidlig innsats. 

 

 

Saksbehandling innen plan- og byggesak

14. august 2018
Nummer: FR 1013
Tema: Plan- og byggesak
Kommune: Inderøy kommune
Kontrollutvalget i Inderøy kommune ba revisor om å gjennomføre et prosjekt med fokus på «uavhengighet, regeletterlevelse, ressurser og kompetanse», dette innenfor plan- og byggesakområde. Revisors oppfatning er at enheten har saksbehandlere med lang og relevant erfaring, men at enheten er marginalt bemannet. Det foretas ikke intern kompetansekartlegging, men det åpnes opp for at saksbehandlere kan ta kompetanseheving. Enheten har ikke skriftlige rutiner for vurdering av habilitet, noe som imidlertid kunne bidratt til å sette fokus på temaet i større grad. Gjennomgangen av saksbehandlingen viser enkelte feil, men ikke feil som tyder på brudd på likebehandling. Revisor har også foretatt en kort gjennomgang av relevante dokumenter tilknyttet tomtesalget ved Nessjordet og finner ikke holdepunkter for å dra konklusjonene i PwC sitt notat i tvil.

 

 

Tjenestekvalitet ved helsetunet

14. august 2018
Nummer: FR 2556
Tema: Helse
Kommune: Orkdal kommune
Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av kvaliteten på tjenestene ved Orkdal helsetun. I forvaltningsrevisjonen har vi belyst arbeidet med å lukke avvik, som har kommet fram i ulike tilsyn, det systematiske kvalitetsarbeidet for å drive tjenestene i tråd med regelverket, og  brukermedvirkning fra brukere og pårørende.

 

 

Omstilling i eldreomsorgen

23. juli 2018
Nummer: FR 1010
Tema: Helse
Kommune: Meråker kommune
Rapporten handler om en omstillingsprosess som foregikk innen pleie og omsorg i 2016, om hvordan Meråker kommune ivaretok ansatte og kvaliteten på tjenestene til brukerne i omstillingsperioden. Konklusjonen er at de ansatte er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i omorganiseringsprosessen. Kommunen har fulgt arbeidsmiljøloven og egne prosedyrer på en ryddig måte. Brukerne som ble berørt av omstillingsprosessen var en gruppe på 12 eldre mennesker som ble flyttet fra et bofellesskap til sykehjemmet, og som under omstillingsprosessen skulle ha det samme tjenestetilbudet som de ellers ville fått. Kvaliteten på tjenestene til denne gruppen ble tilfredsstillende ivaretatt ut fra gitte forutsetninger om nedleggelse av bokollektivet. Kommunen har prosedyrer og rutiner som sikrer kvalitet i det daglige arbeidet, men det er mangler i systematikken på grunn av at nytt kvalitetssystem ikke er på plass.

 

 

Oppfølging av regelverket på personalområdet

08. juni 2018
Nummer: FR 1014
Tema: Personal
Kommune: Namsos kommune
Rapporten tar for seg hvordan område Oppvekst i Namsos kommune følger opp regelverk på personalområdet, herunder etiske retningslinjer, rutine for konfliktbehandling og varslingsrutiner. Revisor mener at område Oppvekst følger opp kravene i arbeidsmiljøloven og egne retningslinjer når det gjelder etikk og etiske retningslinjer, mens rutine for konflikthåndtering følges bare til en viss grad. Det er få varslingssaker i kommunen generelt, og revisjonen kan derfor ikke konkludere på hvorvidt varslingsrutiner følges i varslingssaker. Revisor anbefaler at kommunen tar tak i og gjennomgår alle sine retningslinjer og rutiner på personalområdet i forbindelse med etableringen av Nye Namsos.

 

Tjeneste for funksjonshemmede

08. juni 2018
Nummer: FR 1001
Tema: Helse
Kommune: Agdenes kommune
Denne forvaltningsrevisjonen er resultat av kontrollutvalgets bestilling i sak 06/17. Med fokus på Tjeneste for funksjonshemmede var kontrollutvalget bl.a. opptatt av:
Avdelingens kartlegging av bistandsbehov, om det er tilstrekkelig grunnbemanning, kompetanse og opplæring, om helsepersonelloven og krav til politiattest, om rutiner og praksis for avvikshåndtering og om sykefravær.
Vi konkluderer med at det er en betryggende drift av avdelingen, men at det er mangler både når det gjelder avdelingens internkontroll og oppfølging/oppdatering av planer. Når det gjelder bemanning/ressurser, så må avdelingen dokumentere eventuelle mangler/behov – skriftlig – og søke om økte ressurser. Det pågår nå et arbeide i Agdenes kommune i forbindelse med kommunesammenslåing, og revisjonens merknader kan bli hensyntatt i dette arbeidet.

 

Ressursbruk, tidlig innsats og tilpasset opplæring

05. juni 2018
Nummer: FR 1021
Tema: Opplæring
Kommune: Tydal kommune
I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om opplæringen utføres innenfor kommunestyrets rammer, og om tidlig innsats sikres og videre at tilpasset opplæring ivaretas. Vi konkluderer med at det er betryggende kontroll og oppfølging av kommunestyrets rammer, men at det er utfordringer organisatorisk, samt periodevis mangelfull tilstandsrapportering for opplæringsområdet. Videre har kommunens utgifter per elev økt grunnet reduksjon av antall elever. Det sikres tidlig innsats i skolen ved overganger mellom barnehage og skole i kommunen, samt at det sikres tilpasset opplæring for elever med særskilte behov i samsvar med gitte føringer. 

 

Behandling av konsesjonssøknader i landbruket

22. mai 2018
Nummer: FR 1003
Tema: Landbruk
Kommune: Grong kommune

Forvaltningsrevisjonen viser at Grong kommune i stor grad følger gjeldende regelverk om behandling av konsesjonssøknader i landbruket. Imidlertid kan kommunen i noe større grad dokumentere de vurderingene som ligger til grunn for hvert enkelt vedtak i konsesjonssaker. Kommunens organisering og praksis innen arkiv følger i stor grad gjeldende regelverk. Kommunen bør likevel sikre at eksisterende rutiner for intern distribusjon av post og annen dokumentasjon følges, også når nøkkelpersonell ikke er tilstede.

 

Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll i Frosta kommune

02. mai 2018
Nummer: FR 1026
Tema: Internkontroll
Kommune: Frosta kommune
 
Revisjon Midt-Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune gjennomført forvaltningsrevisjonen Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll. Rapporten er gjennomført i to deler. Første del kartlegger den overordnede internkontrollen i kommunen, herunder vurderer om blant annet kontrollmiljø, risikovurderinger og kontrollaktiviteter er på plass. Andre del omhandler en testing av internkontrollen i politiske saker. Revisor har gått gjennom tilfeldig utvalgte politiske saker fra 2017 som har blitt behandlet i kommunestyret, formannskapet, og to komiteer. Revisor har vurdert om blant annet sakene er tilstrekkelig utredet og om kommunen har gode nok systemer/rutiner for å følge opp vedtakene.
 
I del én konkluderer revisor med at kommunen ikke fullt ut har etablert en tilfredsstillende internkontroll på overordnet nivå.
I del to konkluderer revisor med at Frosta kommune i noen grad har system, rutiner og prosedyrer som sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt.

 

Oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus

03. april 2018
Nummer: FR 1017
Tema: Helse og omsorg
Kommune: Selbu kommune
 
I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om personer i kommunen får nødvendig bistand innen Rus- og psykiatri tjenester, og om kommunen har styring over tjenestetilbudet. Vi konkluderer med at personer som oppholder seg i kommunen mottar i hovedsak nødvendig bistand innenfor psykisk helse- og rusomsorg, og at opptrappingsplanenes satsingsområder ivaretas. Det er noen utfordringer knyttet til lavterskeltilbudet til brukerne samt å informere godt om kommunens tjenestetilbud. Kommunen har styring over det daglige tjenestetilbudet, men mangler oppdatert rus- og psykiatriplan. Det er videre behov for å tilrettelegge bedre for bruk av kommunens kvalitetssystem til styring av virksomheten.  

 

Eierskapskontroll – Frøya

28. februar 2018
Nummer: SK 1003
Tema: Selskapskontroll
Kommune: Frøya kommune
 
Denne eierskapsselskapskontrollen viser at Frøya kommune har vedtatt en eierskapsmelding, men mangler en årlig rullering av denne i kommunestyret som er anbefalt. Kontrollen har påvist enkelte mangler ved eierskapsmeldingens innhold, knyttet til hvilket organ som skal behandle saker om kommunens eierstyring. Det er videre noen mangelfulle rutiner for at eierrepresentantene får styringssignaler i forkant av eiermøter, og praksis for valg av eierrepresentanter til IKS.