A. Utforming av søknaden

Søknadsskjema finnes på idrettsanlegg.no. Det stilles krav til vedlegg som skal følge søknaden. Det skilles mellom ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, anlegg for friluftsliv i fjellet og kulturbygg. Under redegjøres det for kravene til vedlegg for ordinære anlegg.
Se fylkeskommunens sjekkliste som hjelpemiddel for å utforme søknaden. Kravene til vedlegg for de øvrige anleggstypene varierer noe. 
 
Vedlegg 1
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer og tegninger for anlegget skal følge med søknaden. Det er avgjørende at denne forhåndsgodkjenningen foreligger før byggearbeidene igangsettes. Dersom anlegget ikke  innehar denne godkjenningen, er dette avslagsgrunn. Den idrettsfunksjonelle godkjennelsen knyttes til anleggets funksjonalitet, tilgjengelighet og utforming i henhold til funksjonshemmede, utøvere, publikum og andre. Denne må skilles fra teknisk godkjenning fra kommunen, som også må foreligge før byggingen kan starte.
 
Vedlegg 2
Detaljert kostnadsoverslag som skal kunne la seg etterkontrollere. Dugnad skal spesifiseres. Totalkostnaden skal oppgis, fordelt på tilskuddsberettigede og ikke-tilskuddsberettigede kostnader. Administrasjonskostnader kan maksimalt utgjøre 5% av godkjent kostnadsoverslag.
 
Vedlegg 3
Finansieringsplan som skal redegjøre for - og dokumentere finansieringen av anleggets kostnader. Dokumentasjon på en rekke poster skal vedlegges finansieringsplanen.
 
Dugnadsarbeid skal fremgå i en egen dugnadsoversikt. Det er viktig at verdien av dugnad er beregnet av kvalifisert fagperson. Dette på grunn av at verdien i regnskapet ikke kan settes høyere enn beløpet i overslaget. Det er mulig å redusere verdien av dugnad til fordel for kjøpte tjenester, men ikke omvendt.
 
Lån skal bekreftes med lånetilsagn fra banken.
 
Vedlegg 4
Det skal foreligge plan for drift og bruk av anlegget, inkludert antallet planlagte brukstimer. Det skal også redegjøres for budsjetterte utgifter og inntekter knyttet til bruken. Dette gjelder alle anlegg. Det finnes mer omfattende krav til opplysninger for flerbrukshaller, svømmehaller og spesialhaller. Se idrettsanlegg.no for mer informasjon. I denne sammenheng er det nødvendig å være klar over at anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget.
 
Vedlegg 5
Dokumentasjon på rett til bruk av grunn.
 
Krav ved fornyet søknad
Eget søknadsskjema finnes her. Ved fornyet eller gjentatt søknad benyttes referansenummer fra foregående år. Sett bort fra at det må utarbeides et oppdatert kostnadsoverslag som skal legges ved søknaden, er det tilstrekkelig å vise til tidligere innsendte vedlegg. Det må i tillegg gis en status for fremdriften. Eventuelle avvik eller endringer fra tidligere innsendt søknad må redegjøres for.