www.revisjonmidtnorge.no

Vega kommune

Eierskapskontroll - Vega kommune

Rapporten er en gjennomgang av Vega kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.
Vega kommune, ved kommunestyret, besitter eierposisjon i en rekke selskaper. Det innebærer at kommunestyret må være bevisst de styringsmuligheter som ligger i eierrollen, og benytte den til beste for kommunens eierinteresser, innenfor rammene for god eierstyring.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
Revisor gir følgende anbefalinger:
  • Vega kommune bør utarbeide eierskapsmelding; herunder sikre tydelige eiersignaler
  • Kommunen bør vurdere behovet for at ordfører er styreleder og/eller styremedlem i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
  • Kommunen må sikre at arkivene er i fullstendige også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap
Rapporten finner du her.