www.revisjonmidtnorge.no

Vevelstad kommune

Eierskapskontroll - Vevelstad kommune

Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Vevelstad kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.
Vevelstad kommune, ved kommunestyret, besitter eierposisjoner i en rekke selskaper. Det innebærer at kommunestyret må være bevisst de styringsmuligheter som ligger i eierrollen, og benytte den til beste for kommunens eierinteresser, innenfor rammene for god eierstyring.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
 
Revisor gir følgende anbefalinger:
  • Vevelstad kommune bør ha fokus på å ferdigstille eierskapsmeldingen; herunder sikre tydelige eiersignaler. Ny kommunelov legger opp til et lovfestet krav om eierskapsmelding
  • Kommunen bør vurdere behovet for at varaordfører er styreleder i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
  • Kommunen må sikre at arkivene er i henholdt til lovkrav og KS’ anbefalinger også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap.
Rapporten finner du her.