Vefsn kommune

Boligtildeling

Vefsn kommune eier omkring 300 boliger, nesten 100 boliger eies av en kommunal boligstiftelse og kommunen ved boligkontoret har en kontrakt om innleie av fem boliger som benyttes som omsorgsboliger. I tillegg leier kommunen ved barne- og ungdomstjenesten og flyktningetjenesten inn boliger ved behov. Prosjektet omfatter omsorgsboliger til eldre og kronikere og mennesker med funksjonsnedsettelser, videre kommunale boliger til mennesker med psykiske lidelser, unge/elever, flyktninger, kommunalt ansatte, enslige mindreårige flyktninger og sosialt og økonomisk vanskeligstilte.
Kommunen har en boligsosial handlingsplan for 2012-2016, hvor tildelingskriterier for boliger er gitt. Denne er fortsatt gjeldende og kommunen arbeider nå med en boligpolitisk plan. Ikke alle gruppene leietakere er omtalt i tildelingskriteriene. Selv om det foreligger kriterier, åpner tildelingskriteriene for faglige og skjønnsmessige vurderinger. Tildelingen til mennesker med psykiske lidelser, ungdommer, flyktninger, kommunalt ansatte og sosialt og økonomisk vanskeligstilte skjer i tildelingsmøtet, som også gjør de faglige og skjønnsmessige vurderingene, men disse vurderingene dokumenteres ikke. Når en boligsøker tildeles en bolig skjer dette vanligvis for tre år og det gjøres ingen ny vurdering i løpet av kontraktstiden. Tildelingen av omsorgsboliger er vanligvis ikke tidsbegrenset. Leietakerne kan innen seks uker før leieforholdet opphører søke om fornyet tildeling. Tildelingskriteriene åpner for skjønnsmessige vurderinger og kommunens boligkontor bistår når leietaker selv ikke klarer å ordne opp. Kommunen følger opp misligholdte kontrakter og benytter muligheten for tvungen fravikelse når det er nødvendig. Revisor konkluderer med at tildelingen av kommunale boliger skjer i tråd med retningslinjene for boligtildeling for de kommunale boligene, med unntak av boliger til kommunalt ansatte som er unntatt og boliger til elever og enslige mindreårige flyktninger hvor det ikke finnes kriterier. Tildelingsmøtets behandling og skjønnsutøvelse er mangelfullt dokumentert.
Det er ikke venteliste på omsorgsboliger og ventelisten på andre boliger er relativt kort. Kommunen har en relativt god oversikt over behovet for boliger på kort sikt, men det er ikke systematisert og dokumentert. Når tildelingsmøtet må prioritere dukker det også opp et spørsmål om hvilke grupper kommunen har forpliktelser overfor. Boligene har ulike standard, størrelse, lokalisering, pris som må hensyntas og gjør at en ledig bolig ikke treger å være egnet til boligsøkerne. Barnefamilier, funksjonshemmede og personer med helseutfordringer prioriteres. Rammene for tildelingen i et hvert tildelingsmøte er de boligene som er ledig på det tidspunktet og de søkerne som står på lista den dagen. Det neste møte kan ha en helt annen ramme. Revisor konkluderer med at Vefsn kommune har en relativt bra oversikt over behovet for boliger og boliger tildeles søkere som etter en helhetsvurdering har størst behov for bolig.
Det gjøres habilitetsvurderinger i tildelingen, men habilitetsreglene i kommunens etiske retningslinjer er lite kjent og det henvises til forvaltningsloven. Habilitet ved innleie av boliger har ikke vært vurdert og revisor har ikke funnet indikasjoner på habilitetsutfordringer. Revisor konkluderer med at rutinene for vurdering av habilitet bygger på forvaltningslovens bestemmelser og ansatte har ikke veldig god kunnskap om habilitetsreglene som ligger i kommunens etiske regelverk. Det har vært lite fokus på habilitetsvurderinger ved innleie av boliger.
 
Rapporten finner du her.