Brønnøy kommune

Kvalitet i skole

Forvaltningsrevisjonen kvalitet i skole ser på forbedringsarbeid, tidlig innsats, vurderingsarbeid og elevenes psykososiale miljø i de fire skolene i Brønnøy kommune.
I forbedringsarbeidet har skoleeier og skolene et årshjul for forbedringsarbeid som følges hvor resultater fra eksamen, nasjonale prøver og elevundersøkelsen innhentes, analyseres og tiltak vurderes. Grunnskolepoeng inngår ikke i årshjulet. Det er noe usikkert hvordan rutinene følges opp på skolene. Det er et eget flytskjema for gjennomføring av elevundersøkelsen, men oppfølgingen på skolene varierer. Skoleeier har resultatsamtale om rektorene og skoleeier utarbeider tilstandsrapporter som behandles politisk.
Tidlig innsats handler om forsterket undervisning for innlæring av grunnleggende ferdigheter, men det er ikke spesialundervisning. Det omfatter at skolene skal ha en lærertetthet som er tilfredsstillende i forhold til normen, noen den er i Brønnøy. Gjennomføringen av tidlig innsats i det daglige avhenger av ressurser og organisering, og er blant annet sårbar for sykefravær. Skolene har hatt stor oppmerksomhet på lesing og skriving, og det er et forbedringspotensial i regning. Både obligatoriske og frivillige kartlegginger gjøres, men det er ikke alltid det er sammenheng mellom kartleggingene og tiltakene.
Brønnøy kommune har innført rutiner på at halvårsvurdering på høsten er muntlig og skriftlig til våren. Halvårsvurderingene inngår i foreldresamtalene og inneholder framovermeldinger. Det jobbes ulikt med underveisvurderinger og lærere som knytter underveisvurderingen til læringsmålene har en ramme for å jobbe systematisk med underveisvurderinger. Underveisvurderingene inneholder også framovermeldinger, men det er ikke alltid elevene forstår eller oppfatter budskapet. Det er ulike oppfatninger av hva elevmedvirkning er og noen lærere synes det er vanskelig. Nettbrett i undervisningen gir nye pedagogiske muligheter og muligheter for elevmedvirkning. Skolene har en vei å gå før elevmedvirkning er godt innarbeidet.
Brønnøy kommune har en lokal forskrift om elevenes psykososiale miljø, som er oppdatert med endringene i opplæringsloven fra 2017, men den er ikke godt kjent i alle skolene. Det arbeides systematisk med skolemiljøet, det lages aktivitetsplaner og dokumenteres. Skolene har et godt samarbeid med flere støttetjenester, men lite i det forebyggende arbeidet.
 
Rapporten finner du her.