Melhus kommune

Økonomi- og kostnadsstyring

Rapporten undersøker om kommunen følger opp selvkost innen vann og avløp samt om det er realistiske kostnadsoverslag ved vedtak om investeringsprosjekt. Vi konkluderer med at kommunen har beregnet selvkost for vann og avløp i hovedsak i samsvar med gitte føringer. Kommunen har imidlertid mangler knyttet til å dokumentere jevnlig fordelingsnøkler for beregning av andelen som belastes til indirekte kostnader, samt noen mindre avvik knyttet til beregning av renter av overskuddsfond. Vi konkluderer videre med at kommunen i hovedsak har en betryggende økonomistyring av vedtatte investeringsprosjekt. Det mangler imidlertid en konkret risikovurdering av kostnadsestimat og hva disse innebærer i saken knyttet til vedtak om oppstart av det enkelte investeringsprosjekt. Det mangler videre ensartede rutiner og prosedyrer for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt i kvalitetssystemet.
 
Rapporten finner du her.