Namsos kommune

Lærertetthet og tilpasset opplæring i grunnskolen

Grunnskolen gjør samlet sett et tilfredsstillende arbeid med å vurdere elevenes utbytte av opplæringen, med tanke på tilpasset opplæring. Kommunen kan likevel vurdere å sikre at også ikke-obligatoriske kartlegginger/tester i skolens årshjul brukes som verktøy for tilpasset opplæring ved alle skoler. Kommunen kan videre vurdere å innføre årlig gjennomgang av samtlige elever der relevant pedagogisk personale deltar, som en rutine i årshjulet. Dette gjøres ikke ved alle skoler.
 
  • Det gjøres et tilfredsstillende arbeid med å gjennomføre opplæring som er tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Likevel er det utfordringer med å gi tilpasset opplæring ved enkelte skoler, og kommunen anbefales å utarbeide en sjekkliste som kan være lærers verktøy for gjennomføring av tilpasset opplæring. 
  • Samarbeidet mellom grunnskolen og PPT er tilfredsstillende. Det er likevel muligheter for å forbedre kommunens koordinering av PPTs veiledning i skolen, samt skolens oppfølging av PPTs veiledning. Kommunen jobber i dag med å bedre overnevnte koordinering.
  • Lærertettheten i grunnskolen i Namsos er i henhold til kravene i lærernormen for 2018. Skolen vil også tilfredsstille de noe strengere kravene til lærertetthet som trer i kraft i august 2019, dersom lærertettheten ikke endres vesentlig. Den samlede ressurssituasjonen i skolen i Namsos er forøvrig ikke vesentlig forskjellig fra kommuner i KOSTRA-gruppe 11 eller landsgjennomsnittet.
 
Rapporten finner du her.