Stjørdal kommune

Saksbehandling rundt asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal

Denne rapporten oppsummerer en undersøkelse på bakgrunn av to henvendelser om asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal kommune. Ree-alleen er en veistrekning som har kulturhistorisk verdi p.g.a. at det er den gamle ferdselsveien fra Stjørdal til Sverige, og at trærne på begge sider utgjør en gammel allé sammen med veien. Veien er kommunal og trærne tilhører private grunneiere. Kommunen la asfalt på veistrekningen i oktober 2018. Det kom henvendelser til kontrollutvalget (daværende kontrollkomiteen) om at asfalteringen var satt i gang uten mandat fra riktig organ, om den kunne være i strid med gjeldende reguleringsplan, nylig vedtatt veiplan og kulturminneplan, og dessuten om den kunne være i strid med bestemmelser om medvirkning i forvaltningsloven og plan- og bygningsloven.
 
Revisor har konkludert med at iverksetting av asfaltering er innenfor gjeldende delegeringsreglement, at det er innenfor gjeldende planer og at det i hovedsak er innenfor regelverket om medvirkning.
Revisor konkluderer likevel med at tiltaket også burde vært forankret i daværende Kultur-, næring og miljøkomité. Videre stiller revisor spørsmål ved at tiltaket ikke er synliggjort med høyere prioritet i den kommunale veiplanen som ble vedtatt i september 2017. Begrunnelsen for å asfaltere var at behovet var presserende, både for å ivareta trafikksikkerhet og for å holde veien innenfor vedtatt bredde (reguleringsplan). Kommunen skulle vært tydeligere i tilbakemeldingen til grunneierne, ved å opplyse om og begrunne hvorfor de ikke hadde klagerett. Kommunen skulle også ha opplyst om klageadgangen på avslaget på klagen.

 

Rapporten finner du her.