Verdal og Levanger kommune

Undersøkelse anskaffelser bil

Verdal og Levanger kommunes (heretter kalt samkommunen) rammeavtale for innkjøp av bil fra 2014 er noe mangelfull, da den ikke spesifiserer omfanget av elbiler som kan anskaffes gjennom opsjon, eller hvilke vilkår som skal være oppfylt for at opsjonen kan anvendes. Rammeavtalen er således ikke i henhold til veileder til reglene om offentlige anskaffelser, samt lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 5 tredje ledd. For øvrig er ingen av dokumentene som til sammen kan betraktes som en rammeavtale, signert av avtalepartene.
Økningen i antall anskaffede elbiler som anvendelsen av aktuelle opsjon innebar, utgjør etter revisjonens vurdering et brudd på anskaffelsesloven § 5 tredje ledd om forutberegnelighet samt anskaffelsesforskriften § 15-1 (5). I sum utgjør den aktuelle anskaffelsen, etter revisjonens vurdering, en ulovlig direkte anskaffelse jf. anskaffelsesforskriften § 4-1 (q). 
Videre opplyser samkommunen at noen leasingavtaler kan ha hatt en varighet utover varigheten for rammeavtalen (inkl. opsjon på forlengelse). Dette er i strid med forutsetningene kommunen selv har utarbeidet gjennom rammeavtalen. Revisjonen har imidlertid ikke mottatt tilstrekkelig dokumentasjon innen tidsfrist til å fastslå ytterligere detaljer rundt dette.
Angående dokumentasjon på aktuelle anskaffelser, er det ikke skrevet kontrakt med leverandører av aktuelle biler. Dette er i strid med bestemmelser i anskaffelsesforskriften, samt anskaffelsesloven § 5 om etterprøvbarhet.
 
Rapporten finner du her.