Grane kommune

Administrativ og politisk saksbehandling

Forvaltningsloven er stort sett fulgt i saker som behandles administrativt i kommunen.
Likevel er det en del byggesaker m.m. som har for lang saksbehandlingstid, og revisjonen anbefaler at rådmannen gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.  
Kommunens arbeid med håndheving av vedtak innen boplikt, samt opplysning om klageadgang generelt, vurderes som tilfredsstillende. 
For øvrig har kommunen ikke et internt reglement for vurdering av habilitet, og kommunen anbefales å utarbeide et slikt reglement. Revisjonen anbefaler også at kommunens kompetanseplan utformes slik at den omhandler hver enkelt ansatt, uten at disse to sistnevnte forholdene innebærer noe brudd på lov eller forskrift.
Når det gjelder saker som sendes til politisk behandling i kommunen, vurderes disse til å være relativt godt opplyst gjennom kommuneadministrasjonens arbeid. Likevel anbefales kommunen å legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir. Kommunen anbefales dessuten å legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende innenfor rammen av lov/regelverk.

 

Rapporten finner du her.