B. Før bygging og i byggeperioden

 1. Skaffe regnskapsfører med tilstrekkelig kompetanse og kunnskap.

 2. Det bør opprettes egen bankkonto for alle inn- og utbetalinger knyttet til anlegget.

 3. Det er viktig å spesifisere merverdiavgiften. Det må dokumenteres at denne er betalt. Det dokumenteres ved at beløpet går ut fra den overnevnte bankkonto. Disse kravene stilles på grunn av mulighetene for å søke om momskompensasjon. Mer om dette under bokstav E.

 4. Når tippemidler og tilskudd fra kommunen utgjør 50% av finansieringen av den konkrete byggekontakten, vil den bli omfattet av lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Vi anbefaler å be kommunen om hjelp når dette blir aktuelt.

 5. Det stilles krav til dokumentasjon. Alle inn- og utbetalinger må dokumenteres. Alle orginalbilag må foreligge. De må være adressert til tilskuddsmottaker.

 
Bilag som ikke omfatter merverdiavgift skal være merket med:
 • Hva utbetalingen/innbetalingen gjelder
 • Hvilken konto som er belastet
 • Hvem som har anvist
 • Hvem som har attestert
 • Bilagsnummer
 
Bilag som omfatter merverdiavgift følger Bokføringsloven  §5, og forskrift om bokføring,        
§5-1-1. Bestemmelsen inneholder blant annet:
 • Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen
 • Angivelse av partene, med organisasjonsnummer
 • Ytelsens art og omfang
 • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
 • Vederlag og betalingsforfall
 • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift.