Skaun kommune

Barnevern

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om barnevern i Skaun kommune.
 
Følgende problemstillinger blir besvart i rapporten:
1. Melder ansatte i Skaun kommune saker til barnevernet?
2. Hvordan ivaretar Skaun kommune sitt kontrollansvar som barnevernsmyndighet?
3. Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig?
 
Når det gjelder meldeplikten konkluderer revisor med at ikke alle bekymringer blir meldt til barnevernet. Det blir oppgitt ulike årsaker til at bekymringer ikke blir sendt; at man vil avvente og se, manglende tillit til barnevernet, at man er usikker på hvilke saker som skal meldes og ubehag knyttet til å melde saker. Bekymringene som ikke blir meldt er kategorisert som noe alvorlig og alvorlige, noe revisor mener er bekymringsfullt.
 
Videre konkluderer revisor med at kommunen har delvis tilfredsstillende internkontroll, men savner en mer detaljert beskrivelse av hvordan kommunen ivaretar de spesifikke kravene som følger av forskrift.
 
Når det gjelder styringsdialogen konkluderer revisor med at det er etablert møtefora i form av styringsgruppemøter og samarbeidsmøter. Revisor finner det ikke tilfredsstillende at møtene ikke blir gjennomført slik som forutsett.
 
 
Rapporten finner du her.