Hitra kommune

Boligsosialt arbeid

Rapporten tar for seg utvalgte tema innen kommunens boligsosiale arbeid. Vi har undersøkt hvordan bostøtte- og Startlånsordningen håndteres, og om kommunen differensierer tilbudet av utleieboliger etter behovene. I tillegg har et pågående prosjekt for utleieboliger til unge funksjonshemmede blitt satt under lupen.

Kommunene skal bidra til at bostøtteordningen kommer målgruppen til gode gjennom informasjon, veiledning og samordning av den offentlige innsatsen. Vi har konkludert med at kommunen ivaretar disse oppgavene på en god måte.

Etter vår mening har kommunen på plass de viktigste forutsetningene for at søknader om Startlån skal bli korrekt behandlet. Også forvaltningen av utlånte midler er etter vår mening underlagt god nok internkontroll. Tapsutsatte utlån utgjør ganske store beløp, men vi har inntrykk av at kommunen er bevisst på hvor viktig det er med tett oppfølging.

Kommunens boligsosiale plan gikk ut på dato i 2014. Til tross for at en ny ble bestilt av kommunestyret i 2016, har ikke en ny kommet på plass enda. Vi finner dette kritikkverdig, men har merket oss at arbeidet nå er igangsatt. I fraværet av en boligsosial plan har ikke behovene for utleieboliger blitt tilstrekkelig kartlagt og systematisert. Kommunen mangler dermed grunnlag for å differensiere boligtilbudet i tråd med etterspørselen. Vi har anbefalt kommunen å sørge for at en boligsosial handlingsplan blir rullert med faste intervall, og at oppnådde resultat blir evaluert.

Fremdriften for Ungbo-prosjektet fremstår som kritikkverdig, men vi mener at administrasjonens saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak i det alt vesentlige har vært tilfredsstillende.
 

Rapporten finner du her