Brønnøy kommune

Brønnøy havn KF

Forvaltningsrevisjonen i det kommunale foretaket Brønnøy havn KF undersøker om ressursbruken til å løse prosjektoppgaver er i samsvar med delegert myndighet og økonomiske rammer, samt offentlige anskaffelser og eiendomsforhold i selskapet. Revisor konkluderer med at ressursbruk og virkemidler ikke er i samsvar med delegert myndighet og budsjettrammer. Prosjektet som det henvises til er bygging av nytt havnebygg med utgangspunkt i en avtale hvor selskapet Søren Nielsen AS skal betale det nye bygget i bytte mot tomt hvor de bygger et nytt bygg for Brønnøysundregistrene. Det er avtalt en garantisum som nedtrappes etter hvert som avtalte deler av byggeprosjektet gjøres opp. Revisor finner at havnestyret er lite involvert i prosjektet like etter avtaleinngåelse og økonomirapporteringen i styret er lite informativ og brukes ikke til å styre etter. Det er ulike oppfatninger av hva advokaten som bisto i forhandlingene ga sin tilrådning til i forbindelse med avtaleinngåelsen. Avtalen ble inngått i februar 2018 og enda i april 2020 hadde ikke havneforetaket et forprosjekt på bygget som Søren Nielsen AS kunne godkjenne. Havneforetaket har et budsjett på 60 millioner til nytt havnebygg med en tilsvarende finansiering fra Søren Nielsen AS, selv om garantisummen er begrenset til 40 millioner. Revisor finner at tre av fem undersøkte anskaffelser har mangler i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Når det gjelder eiendommene så eier Brønnøy havn KF to eiendommer. De andre eiendommene som havneforetaket disponerer eies av kommunen og havna fikk disposisjonsrett til de i 2004.
 
Rapporten finner du her