www.revisjonmidtnorge.no

Alvdal kommune

Budsjettprosess og budsjettoppfølging

Undersøkelsens formål var å finne ut om Alvdal kommune har en budsjettprosess og budsjettoppfølging som sikrer god styring og kontroll både for det administrative og det politiske nivået.

Vi har konkludert med at prosessen rundt årsbudsjettet legger godt til rette for fullstendig og realistisk budsjettering. Arbeidet med å få realistiske økonomiplaner kan etter vår mening forbedres. Vi sakner en konkretisering av hvordan annet kommunalt planverk blir reflektert, og mener at utviklingen i tjenestebehovet bør underbygges bedre gjennom bruk av demografiske data.

De viktigste systemene for å sikre budsjettoverholdelse er etter vår mening på plass, men vi vil anbefale kommunen å formalisere enhetsledernes ansvar bedre. Undersøkelsen var basert på situasjonen i 2020, etter at det ble iverksatt særskilte tiltak med budsjettstyringen for Tjenesten for funksjonshemmede. Etter vår mening burde disse tiltakene vært igangsatt tidligere. 

Budsjettet er et av de viktigste verktøyet for at kommunestyret skal kunne utøve politisk styring og kontroll. I en spørreundersøkelse ble kommunestyrets medlemmer spurt om beslutningsgrunnlaget lever opp til dette formålet. Svarene var gjennomgående positive, men undersøkelsen ble skjemmet av lav svarprosent og skjevheter i utvalget. Kommunen har ikke fastsette finansielle måltall slik kommuneloven stiller krav om. Vi har også anbefalt kommunen å etablere mer konkrete og overprøvbare mål for enhetenes virksomhet, og å beskrive rollefordelingen mellom kommunedirektøren og politisk nivå i et stående reglement.    

Rapporten finner du her