Buen sykehjem - Melhus kommune

I denne forvaltningsrevisjonen er det satt søkelys på medvirkning fra brukere og pårørende, og etterlevelse av regelverket på områder som legemiddelhåndtering, internkontroll og kvalitet.

Revisor konkluderer med at bruker- og pårørendemedvirkningen ved Buen sykehjem er varierende og personavhengig. I tillegg viser revisors undersøkelser at en del ansatte har for svak kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse og det å identifisere mulige tvangssituasjoner. Buen sykehjem dokumenterer per i dag ikke vurderinger av samtykkekompetanse i tilstrekkelig grad. Det er indikasjoner på at det kan forekomme ulovlige tvangssituasjoner ved sykehjemmet.

I hovedsak drives Buen sykehjem i tråd med sentrale krav regelverket for helse og omsorgstjenester. Det er dokumentert at beboernes aktivitetstilbud ikke er tilfredsstillende og at tilbudet om fysioterapi er for svakt. I tillegg synes ansattes kunnskap om og bruk av dokumentasjonssystemene å være mangelfull, noe som utgjør en risiko for at sykehjemmets rutiner på flere områder ikke fungerer.

Rapporten finner du her