www.revisjonmidtnorge.no

Orkland kommune

Byggeprosjekter

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om byggeprosjekter i Orkland kommune.

Forvaltningsrevisjonen ser på om Orkland kommune har tilstrekkelige rutiner for planlegging av investeringsprosjekter. Revisor konkluderer med at Orkland kommune kan bli bedre på rutiner og prosedyrer for planlegging av investeringsprosjekter. Rutinen som er videreført i Orkland kommune framstår ikke som fullverdig for å sikre tilstrekkelig planlegging for samtlige investeringsprosjekt i kommunen. Planlegging av investeringsprosjekt ser ut til å være basert på innarbeidet praksis.

Videre så har forvaltningsrevisjonen undersøkt om det forelå et forsvarlig beslutningsgrunnlag for kommunestyrene før vedtak om gjennomføring av tre utvalgte investeringsprosjekt. For Folkehelsesenteret konkluderer revisor med at beslutningsgrunnlaget kunne vært bedre. For Meldal Helsetun konkluderer revisor med at kommunestyret fikk et forsvarlig beslutningsgrunnlag. For Brannstasjonen på Orkanger konkluderer revisor med at kommunestyret i tidligere Orkdal kommune ble forelagt et svakt beslutningsgrunnlag da bygging av ny brannstasjon ble vedtatt gjennomført.

Til slutt har revisor sett på om Orkland kommune påser at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter. Revisor konkluderer med at Orkland kommune i liten grad påser at bestemmelser knyttet til avtaler om lønns- og arbeidsvilkår etterleves i inngåtte kontrakter. Kommunen har et stort fokus på å bruke seriøse aktører – entreprenører og underentreprenører i kontraktinngåelsen, men et svakt fokus på om bestemmelsene faktisk etterleves.

 
Rapporten finner du her