Os kommune

Byggesaksbehandling

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon av tjenesteområdet byggesak i Os kommune. Temaene som er berørt er organisering, samarbeid og regeletterlevelse.
  
Gjennomgangen tyder på at byggesakseneheten er marginalt bemannet og sårbar ved fravær. Dette ses i sammenheng med overskridelser av saksbehandlingsfristene. Saksbehandlere på enheten har hatt - og har - relevant kompetanse for sin byggesaksbehandling.  
 
Samarbeidet byggesaksenheten har med landbrukskontoret, oppfattes som bedre enn samarbeidet mellom byggesaksenheten og nasjonalparkstyret i Forollhogna. Et felles forbedringspunkt i begge samarbeid er større innsikt i hverandres ansvar, roller og utfordringer.
 
Revisors vurdering er at søkerne får informasjon om mangler ved sine søknader uten ugrunnet opphold. Søkerne vi har spurt er imidlertid delt i sin oppfatning av hvorvidt kommunen har gitt god veiledning ved mangelfulle søknader. 
I de saker som revisor har gjennomgått, er det konkludert med at behandling av forhold tilknyttet infrastruktur og dispensasjoner, er vurdert korrekt opp mot plan- og bygningsloven.
 
Rapporten finner du her