www.revisjonmidtnorge.no

Frøya kommune

Økonomistyring i investeringsprosjekt

Revisor har gjennomgått kommunens system og praksis for økonomistyring i investeringsprosjekt. Systemene som har vært brukt har i stor grad vært personavhengige - noe det er risikoer ved. Det er startet et arbeid med å etablere et digitalt oppfølgingssystem for investeringsprosjekt. Dette er positivt, og gir kommunen som byggeier oversikt over kommunens investeringsprosjekt når systemet er ferdigstilt og tatt i bruk. Videre er det et behov for gjennomgang av kommunens rutiner og rapporteringssystem for å sikre god informasjon til kommunestyret i dette arbeidet. Det er viktig å få på plass rutiner og praksis for å utarbeide sluttregnskap for investeringsprosjekt. Dette for å gi god tilbakemelding på hva som ble gjennomført til kommunestyret. 

 

Rapporten finner du her