D. Innlevering av dokumentasjon til revisor

Gå nøye igjennom sjekklisten før innlevering. Revisjonen kan ikke gjennomføres før all dokumentasjon er mottatt.

  1. Regnskapssammendrag med underskrift fra anleggseier og teknisk etat i kommunen. Underskrift fra teknisk etat bekrefter at kommunen har kontrollert at anlegget er ferdigstilt i henhold til forhåndsgodkjente planer.  Foreligger det en ferdigattest fra kommunen så legg ved denne.

  2. Anleggsregnskap

  3. Kontoutskrifter

  4. Originalbilag

  5. Dugnad er avstemt mot søknad og eventuelt nedjustert etter kjøp av tilsvarende tjenester.

  6. Eventuelle gavebrev

  7. Tilsagnsbrev fra fylkeskommunen

  8. Sjekkliste fra Revisjon Midt-Norge SA, med underskrifter

 På grunnlag av den innleverte dokumentasjonen skriver revisor en særattestasjon. Kopi av særattestasjonen sendes anleggseier og fylkeskommunen. Denne attestasjonen danner grunnlaget for utbetalingen av spillemidler.