Dispenasjonjonsbehandling jf. Plan- og bygningsloven - Skaun kommune

Vi konkluderer med at kommunen i hovedsak har en formålstjenlig dispensasjonspraksis i samsvar med lovkrav og egne føringer. De har forbedringspunkter knyttet til kvalitetssikring, kapasitet, likebehandling samt relevante føringer i arealplan. I tillegg er det manglende begrunnelse i dispensasjonssaker knyttet til lovkravet.  Videre mangler kommunen en oppdatert tilsyns strategi samt en årlig rapport på utført tilsyn. Kommunen har oversikt over ulovlige byggetiltak og følger opp disse.
 
Rapporten finner du her