Leirfjord kommune

Dokumentbehandling og arkiv

Rapporten ser på Leirfjord kommunes organisering av arkivtjenesten, herunder kommunens arkivplan. Videre ser rapporten på rutiner for arkivering og journalføring. Brukerkompetanse er omfattet av prosjektet og rapporten har i tillegg sett på søkbarhet i arkivet som eget tema.
 Revisor konkluderer med at kommunens arkiv er organisert i tråd med lov og forskrift, men at det er en svakhet at kommunen har arkivlokaler som ikke er tilfredsstillende sikret.  Kommunen har rutiner for arkivering og journalføring, men har utfordringer knyttet til etterlevelse av rutinene. Postjournalen inneholder de nødvendige opplysninger og journalføringen skjer i det alt vesentlige fortløpende. Leirfjord kommune bør i enda større grad legge vekt på opplæring. Søkbarhet er viktig i forbindelse med arkiv, og brukerkompetanse og konkretisering av søk er sentrale faktorer i denne sammenhengen
 
Rapporten finner du her.