E. Søknad om momskompensasjon

Kort om ordningen
  1. Under forutsetning av at Stortinget bevilger midler de enkelte år, vil ordningen med kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og kulturbygg videreføres.

  2. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  3. Gjelder alle som oppfyller vilkår for å motta spillemidler. Det er ikke nødvendig å ha mottatt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon, men spillemiddelsøknaden må være godkjent.

  4. Ordningen gjelder ikke bygging av anlegg i regi av kommune, fylkeskommune eller kommunale foretak.

  5. Kompensasjon kan gis for prosjekter igangsatt etter 1. januar 2010.

 
Krav til søknaden.
  1. Anlegget må være ferdigstilt og regnskap attestert av revisor. Dette  skal legges ved søknaden.

  2. Det må legges ved en bekreftelse på kjennskap til ordningen.

  3. Regnskapet må skille mellom tilskudds berettigede-  og ikke tilskudds berettigede anleggselementer. Det er kun tilskudds berettigede elementer det kan søkes om kompensasjon for.

 
For anleggseiere som skal søke om momskompensasjon, er det viktig at all dokumentasjon blir overlevert i god tid før søknadsfristens utløp. Anleggseier må regne med en saksbehandlingstid på en måned for å få regnskapet attestert.
 
Søknadsfrist.
 
Søknadsfrist de enkelte år fremgår av  Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.