Eiendomsforvaltning - Agdenes kommune

Denne forvaltningsrevisjonen viser at kommunestyret i Agdenes kommune i svært liten grad har kontroll med forvaltningen av kommunens eiendommer. Kommunen har ikke noe system for å dokumentere tilstand og vedlikeholdsbehov til bygningsmassen sin. Etter revisjonens syn er dette en stor mangel, som gjør det vanskelig å drive langsiktig planlegging i eiendomsforvaltningen og å forvalte byggene i et livssyklusperspektiv. I praksis er forvaltningen i stor grad overlatt til vaktmestrene på de enkelte byggene, noe som gjør oppfølgingen personavhengig og sårbar.

Rapporten finner du her