Eiendomsforvaltning Selbu kommune

Revisjonen har undersøkt om Selbu kommune har tilfredsstillende system og rutiner for å ivareta forvaltningen av kommunens bygningsmasse. Revisor finner at Selbu kommune ikke har satt tydelige mål for styring av kommunens eiendomsmasse, og det foreligger ikke en helhetlig oversikt over bygningenes tilstand. Kommunen har betydelige utfordringer knyttet til å sikre verdibevarende vedlikehold av de bygninger man eier.
 
Rapporten finner du her