Oppdal kommune

Eiendomsforvaltning

Rapporten vurderer om kommunen har etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger. Vi konkluderer med at kommunen har svakheter i system og rutiner for å ivareta dette. Det mangler mål og strategier for forvaltning av bygningsmassen, mangelfull rapportering på tilstand og vedlikeholdsbehov, brukeravtaler mellom bygningsavdelingen og enhetene kunne vært bedre avklart og forankret. System for budsjettering av vedlikehold er lite egnet for å ivareta et langsiktig planlagt vedlikehold.

Rapporten vurderer videre om mugg og soppskader ved BOAS ble fanget opp og grepet tak i på en tilfredsstillende måte. Vi konkluderer med at kommunen i hovedsak har rutiner og systemer for å varsle og utbedre dårlig inneklima i bygg. Det er imidlertid ulik forståelse og praksis for rutinene. Vi konkluderer også med at det er mangler i kommunens systemer over dokumentasjon over hva som ble utført av arbeid knyttet til BOAS. Videre at det tok flere år før det ble grepet tak i utfordringene og at diagnosen over årsakene til vannskadene ble feil.  Dette medførte at både brukere og ansatte hadde dårlig inneklima over tid.

 
Rapporten finner du her