Vefsn kommune

Eierskapskontroll av SHMIL IKS og Helgeland Industrier AS

Denne rapporten oppsummerer eierskapskontroll med utgangspunkt i problemstillingene:

  1. Er Vefsn kommunes eierstyring i selskaper i tråd med lovverket og førende prinsipper for eierstyring?
  2. Etterleves Vefsn kommunes prinsipper for eierstyring i eierskapsmeldingen i kommunens eierskap i SHMIL IKS og Helgeland industrier AS?
  3. Ivaretar eierrepresentantene bestemmelser i lovverk, formelle styringsdokumenter og føringer for eierskap i eierorganet for SHMIL IKS og Helgeland industrier AS?

I rapporten konkluderes med at Vefsn kommunes generelle eierstyring er i tråd med lovverket og førende prinsipper for eierstyring.

Videre konkluderer revisor med at Vefsn kommunes prinsipper for eierstyring i all hovedsak er ivaretatt i eierstyringen av SHMIL IKS og HIAS. Eierstyringen av begge selskapene ser ut til å være i tråd med lovverket (IKS-loven og aksjeloven). Vi trekker likevel fram noen forhold som vi mener framstår noe uavklart.

For SHMIL IKS gjelder det:

  • Manglende samsvar mellom styresammensetning i selskapsavtale og innmeldte opplysninger i Foretaksregisteret
  • Manglende registrering av styremedlemmer i styrevervregisteret.no
  • Ikke oppdatert reglement for valgkomiteen jf. endringer i vedtekter om antall styremedlemmer
  • Manglende føringer reglementet for valgkomiteen for kompetansesammensetning i styret

 For HIAS gjelder det:

  • Manglende registrering av styremedlemmer i styrevervregisteret.no
 
Rapporten finner du her