www.revisjonmidtnorge.no

Malvik kommune

Eierskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Utøver Malvik kommune sin eierstyring av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i samsvar med gitte føringer og anbefalinger?
Vi konkluderer med at det er etablert system for eierstyring i Malvik kommune, men at det er relevante mangler i denne knyttet til en aktiv eierstyring, gitt i anbefalinger fra KS.
 
Rapporten finner du her