Bindal kommune

Eierskapskontroll - Bindal kommune

Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Bindal kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.
Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
På bakgrunn av vurderinger, anbefaler revisor at:
  • Bindal kommune må sikre at eierrepresentant og vararepresentant for IKS som kommunen deltar i, benevnes med navn i vedtaket
  • Kommunen bør vurdere behovet for at ordfører er styreleder og/eller styremedlem i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
Alle dokumenter knyttet til eierskapet bør arkiveres i kommunens elektroniske arkiv
Rapporten finner du her.