Trøndelag Fylkeskommune

Eierskapskontroll Blått Kompetanssenter AS

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en eierskapskontroll i Blått kompetansesenter AS. Revisor konkluderer med at eierskapet i Blått kompetansesenter AS utøves i tråd med eiernes vedtak og etablerte normer for eierstyring. Revisor har noen merknader, som har ført til følgende anbefalinger:
 
  • For å oppfylle aksjelovens bestemmelser må selskapets vedtekter inneholde en passus om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, jf. aksjeloven § 2-2 andre ledd
  • Fylkeskommunen bør justere eierskapsmeldingen til neste behandling for å sikre å følge bestemmelser om eierskapsmelding i ny kommunelov, jf. kommuneloven § 26-1 punkt c.
  • Fylkeskommunen bør vurdere å gjøre innkallinger og protokoller til generalforsamlinger tilgjengelige for alle folkevalgte, eksempelvis gjennom en innsynsløsning
  • Bruk av valgkomite bør vedtektsfestes, og det bør vurderes å etablere en instruks for valgkomiteen
  • Eierrepresentanten bør sikre at styret gjennomfører egenevaluering
 

 

Rapporten finner du her.