Brønnøy kommune

Eierskapskontroll - Brønnøy kommune

Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Brønnøy kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Undersøkelsen er et ledd i selskapskontrollen i kommunen.

Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.

På bakgrunn av våre vurderinger, anbefaler revisor:

  • Brønnøy kommune bør utarbeide eierskapsmelding; herunder sikre tydelige eiersignaler.
  • Kommunen bør vurdere behovet for at ordfører er styreleder og/eller styremedlem i selskaper opp mot risiko for at vedkommende (ofte) blir inhabil i kommunens saksbehandling/politiske behandling.
Kommunen må sikre at arkivene er i henholdt til lovkrav og KS’ anbefalinger også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap.
Rapporten finner du her.