www.revisjonmidtnorge.no

Frøya kommune

Eierskapskontroll - Frøya

Denne eierskapsselskapskontrollen viser at Frøya kommune har vedtatt en eierskapsmelding, men mangler en årlig rullering av denne i kommunestyret som er anbefalt. Kontrollen har påvist enkelte mangler ved eierskapsmeldingens innhold, knyttet til hvilket organ som skal behandle saker om kommunens eierstyring. Det er videre noen mangelfulle rutiner for at eierrepresentantene får styringssignaler i forkant av eiermøter, og praksis for valg av eierrepresentanter til IKS.  

 
Rapporten finner du her