Eierskapskontroll - Hemne kommune

Denne eierskapsselskapskontrollen viser at Hemne kommune rullerer eierskapsmeldingen årlig og oppnevner eierskapsrepresentanter. Dette er i tråd med anbefalinger.
Kontrollen har påvist enkelte mangler: ved eierskapsmeldingens innhold og mangelfulle rutiner for at eierrepresentantene får styringssignaler i forkant av eiermøter ,og for å gi tilbakemelding etter møter.
Videre påviser rapporten at Hemne kommune i liten grad er bevisst på hvilken kompetanse det er behov for i styrer der kommunen har eierinteresser, og er ellers lite kjent med prosessen for valg av styremedlemmer.
Rapporten finner du her