Høylandet, Grong, Lierne og Namsskogan kommune

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - IKT Indre Namdal IKS

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon i det interkommunale selskapet IKT Indre Namdal IKS. Det er i tillegg gjennomført en eierskapskontroll i fire av de fem eierkommunene.

Eierkommunene har vedtatt eiermelding eller jobber med den. Det er ordførerne som er eierrepresentanter og det er noe ulik hvilken dialog de har med sine kommunestyrer. Revisor fant at representantskapet ikke har behandlet fireårig økonomiplan. Selskapet har hatt tradisjon for at kommunedirektørene er styrerepresentanter. Revisjonen har påpekt ulike habilitetsutfordringer og anbefalt eierne å vurdere utfordringene med kommunedirektørenes habilitet.

Det er tette driftsbånd mellom selskapet og den enkelte kommune, men revisor har ikke funnet at ansvars og arbeidsfordelingen mellom selskapet og kommunene er avklart. Det mangler en databehandleravtale mellom selskapet og kommunene.

Forvaltningsrevisjonen av selskapet viser at det er et operativt med fokus på informasjonssikkerhet. Svakheten er manglende dokumentasjon på risikovurderinger, internkontroll og eksempelvis behandlingsoversikter. Selskapet har ulike tekniske informasjonssikkerhetstiltak innfor selskapets økonomisk rammer. Revisor anbefaler selskapet å arbeide for å oppfylle de kravene som personopplysningsloven setter.