Bindal kommune

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - omstilling i Bindal

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en eierskapskontroll i Bindal Utvikling AS og Brukstomta Næringspark AS, som begge er heleide aksjeselskap av Bindal kommune. I tillegg er det gjennomført en forvaltningsrevisjon av omstillingsprosjektet, hvor Bindal Utvikling AS har vært kommunens omstillingsorganisasjon.

Revisor finner at kommunen ikke har vedtatt eierskapsmelding så langt i inneværende valgperiode. Kommunestyret har ikke fått opplæring i eierskap. Formannskapet er eierrepresentant og revisor finner at det er lite kommunikasjon mellom kommunestyret og formannskapet som eierrepresentant når det gjelder eierskapet, mens det er jevnlig informasjon til kommunestyret om driften i selskapet.

Bindal kommune har hatt et omstillingsprogram i perioden 2015-2021, med Bindal Utvikling som kommunes omstillingsselskap. Revisor har undersøkt om midlene er disponert i tråd med målsettingene i prosjektet, rammene for offentlig støtte og habilitet.

Bevilgninger fra omstillingsprogrammet er gjort med referanse til innsatsområder eller handlingsplan. De årlige aktivitetsrapportene fra programmet viser ikke det hele økonomiske bildet av aktiviteten. Det har vært utfordringer med å bruke opp de bevilgede midlene. Søknadene om midler fra omstillingsprogrammet er behandlet i www.regionalforvaltning.no, og det er ikke alltid at det er gjort vurderinger i forhold til regelverket om offentlig støtte og saksbehandlers habilitet. Revisor har ikke funnet dokumentasjon på anskaffelsesprosesser. Det er startet opp anskaffelsesprosesser, men det er uklart om noen er gjennomført. Bindal Utvikling AS har nesten identisk styre med Brukstomta Næringspark AS, og har bevilget midler til Brukstomta Næringspark AS. Revisor har lagt til grunn at forvaltningslovens § 6e, punkt at det ikke oppstår inhabilitet når begge selskapene er offentlig eid. Allikevel kan det være en omdømmeutfordring.

Omstillingsprogrammet har samarbeidet med andre aktører både formelt og uformelt. Det er bygd nettverk med frivilligheten og innbyggerne. Programmet har vært godt forankret hos politikerne. Omstillingsprogrammet har hatt tillit og et godt omdømme. Omstillingsprogrammet har fått drahjelp til å nå målsettinger med å ha blå sektor som innsatsområde, fordi denne bransjen opplever utvikling og vekst. Omstillingsprogrammet har klart å få til en balanse mellom tiltak på kort sikt og bygge strukturer og kultur for utvikling på lengre sikt.

Rapporten finner du her