Sømna kommune

Eierskapskontroll - Sømna kommune

Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Sømna kommunes system og praksis for eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i. Vi har i denne undersøkelsen sett nærmere på kommunens eierskapsmelding, opplæring, eierrepresentasjon, kommunikasjon mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter samt prosessen for valg av styremedlemmer til selskapene.
Revisor gir følgende anbefalinger:
  • Sømna kommune bør utarbeide eierskapsmelding; herunder sikre tydelige eiersignaler
  • Påse at valg av eierrepresentanter gjennomføres i henhold til KS anbefalinger og lovkrav
  • Kommunen må sikre at arkivene er i henhold til lovkrav og KS’ anbefalinger også når det gjelder dokumenter knyttet til eierskap
     
Rapporten finner du her.