Selbu kommune

Eierskapskontroll

Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Selbu kommunes eierstyring og eierstrategier i selskap de eier. Selbu kommune reviderte sist eierskapsstrategi i 2016 (juni). Kommunestyret har ikke behandlet generell, overordna eierskapsmelding (eierstrategi) så langt i perioden. Kommunens generelle eierskapsstrategi inneholder prinsipper for eierstyring. Kommunen har ikke presentert en helhetlig oversikt over alle sine selskaper i tilknytning til eierskapsstrategien, og det framgår heller ikke noen overordna beskrivelse av formålene med eierskapet for selskapene. Selbu kommune følger i noen grad KS sine anbefalinger om eierstyring. Anbefalinger som ikke ivaretas er årlig rapportering om tilstanden i alle selskapene som kommunen har eierskap i, representasjon i eierorgan og styrer. Den andre problemstillingen handlet om Selbu kommune har fulgt opp vedtaket i tilknytning til eierskapsstrategien om at det årlig skal legges fram en eierskapsmelding for selskap som er heleid av kommunen og selskap som kommunen har aksjemajoritet i. Revisor mener at dette vedtaket bare delvis er fulgt opp, og at det ikke er rapportert på alle disse selskapene årlig. Det er heller ikke, som vi har konkludert om ovenfor, rapportert om andre selskap som kommunen har eierinteresser i.

Rapporten finner du her