Steinkjer kommune

Ernæring i omsorgstjenesten

Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling gjennomført en forvaltningsrevisjon om ernæring i omsorgstjenesten. Undersøkelsen omfatter Steinkjer sykehjem, Rønninggården og Fergeland bofellesskap under enhet Bo og Habilitering, samt mottakere av middagsmat i hjemmetjenesten. Eldresenter og bofellesskap for eldre er ikke omfattet av undersøkelsen.
 
Revisor konkluderer med at ernæringstilbudet i Steinkjer kommune i stor grad er i tråd med utvalgte krav og målsettinger på området.
 
I kapittel 3 om kvalitet for bruker, finner revisor at kostholdsråd følges og menyer utarbeides halvårsvis, noe som er godt over kravet om at menyer minst skal gå over tre uker. Det utarbeides valgalternativer for middagsmåltider man kjenner til at flere ikke liker, og revisor mener at dette bør gjøres for alle måltider slik at brukerne daglig er sikret et reelt valgalternativ til den fastsatte middagen. Videre kan det tilstrebes lengre holdbarhetstid på maten fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende bruker, slik at bruker også kan velge hvilke dager man spiser hvilken middag. Sentralkjøkkenet fremstår som fleksibelt, og det er lagt til rette for at brukerne skal ha valgfrihet. Revisor finner at brukere i alle enheter er tilstrekkelig opplyst om menyen og alternativene som finnes her. Noen tillitsvalgte har gitt uttrykk for at det ikke er nok ansatte på jobb til å gi bistand til alle som har behov for dette under måltid. Revisor vurderer at kommunen har sikret gode rutiner og arbeidsmetoder for å gi brukerne tilstrekkelig ernæring og et helsefremmende kosthold. Det vil likevel være en risiko for at det ikke bestilles den maten som er tilpasset den enkelte brukers behov. Revisors inntrykk er at det fra kommunens side er lagt til rette for at den enkelte beboer på sykehjemmet får tilbud om tilstrekkelig ernæring i form av rett sammensatt kost tilpasset den enkelte. Dette er annerledes for hjemmeboende brukere og beboere i bofellesskap, hvor de selv bestemmer hva de ønsker å handle. Slik skal det også være. De ansatte kan påvirke brukernes valg kun gjennom veiledning, forebygging og mestring. Det er derfor en risiko for at brukerne i åpen omsorg har et mindre helsefremmende kosthold enn beboere i institusjon, men brukerne har rett til å bestemme hvilke valg de skal da, uansett om de er helsefremmende eller ikke. Samtidig viser dette at de som bor på institusjon har færre valgalternativer enn de som er hjemmeboende. Revisor har inntrykk av at de ansatte gjør en god innsats for å forsøke å påvirke til sunne og gode måltider. Dialogbasert brukermedvirkning mellom bruker og ansatte preger hele omsorgstjenesten.

 

Rapporten finner du her